Search form

Apasolo 5

Ananayase Safaila A:tewi Kotewa Tikitiyawa Wekeye

1Ikila emiwa sena nowa e unua Ananayase ekewa Safaila a:ko:la enekeye. A:tawala peleya: hepe eliwala wa:la:yakeye. 2Aputa: eyawa peleya: wa:la:ya amo moweni tiwa noka tiyapola: apasolo sena ili onatu onapela:ne hemawemi ine tuwapokeye. Alawamona, hepe noka ene o:sulu mupapokeye. Mupapo amowa ekele Safaila eyawala seli matanakeye.

3Ikila emiwa, Pitayewi selese, “Ananayase, Setenewa ke himu fa:nemiwa woliyetiye ela: keyawa Kote E Ho Napomawa ko:luma:na:pela: patiye seyala? Keyawa moweni peleya: wa:la:ya hepe amowa kine ko:luma:na:pela: mupapola? 4Aputa: peleya: weyamowa puwano fa:nemi eta: wa:la:yama enewemiwa kina enena? Alanase, ikila keyewi wa:la:ya emiwa moweniwa kine matane kamunuse timinima:na:na? Apula: keyawa mane epamowa ko:luma:na:pela: timiyana? Keyawa sena kesale nokamawa eta: patiye selesemawamona keyawa Kotemawa patiye seyalakeye.”

5Aputa: Ananayase ewa amo ta:takamake sutesinapola: peleya: kolemi sine pula kamona komaiyama kemi kulukeye. Aputa: sena kesale eta:wiye ili topulu amowa sopoke ipilawa ilima telakeye. 6Aputa: sena salawa puwano inapola: e tomawa sakotiye uwa tiye ha:na: tikilakeye.

7Apula: enewanapulu opo siwa usulupe tepela: ekewa ke minakeye. Eyawa nano timiya amowa eta: matanamakeye. 8Alanase Pitayewi ema ta:potose, “Keyawa nema sema. Ananayase ka:tewi peleya: wa:la:ya moweniwa aso epa kama?” Aputa: eye selese, “Ehe, aso epa kakeye,” e seya.

9Aputa: Pitayewi ema selese, “Ka:tawa sowa semetei tuwapola: Kote Ho Napowa ta:pele popa:na: elawa ko:luse elala? Pota! Sena salayewi ke senawa tikila:newa isu tenamowemi epe sita:yakeye. Alanase, kewala iyewi ka epapu uwa tiye hanaposakeye.”

10Au seyawalapulu ewa Pita onatu onapela:ne hema kemi sutesinise kulukeye. Aputa: sena salayawa ine potakamake ewa heneye kululapita: uwa tiye mowa ha:na: tese e sena tikila hema kemi tikilakeye. 11Aputa: sena kesale Yesu kulu hanosene iwala apula: sena kesale nokala nano timiya amo ta:tapola: ipilawa ilima telakeye.

Apasolo Sena Iyawa Mono Tema:na: Tela Ketea Ilima Timiyawa Wekeye

12Aputa: apasolo sena sopoke iyawa mono tema:na: tela ketea kalikalilawa sena kesale sikapowemi timiyakeye. Aputa: sena kesale Yesu kulu hanosewa sopoke kekene tiyapola: Kote koane sola emi musuluwate tuwatenapola: Solomone wasawemi kekenesekeye. 13Aputa: sena kesale hema tapo sita:neyawa iwa ipilise iwemiwa eta: kesema:na:ma matanakeye. Alawamona iyawa ili unu semetiwamo wapiyakeye. 14Alawamona, ikila emiwa sena kesale noka Sosolo Yesuwemi seli topuwa iwemi ke ine keselakeye. Alanase, iwamo akeyawa sosolo me hetetikeye. 15Aluse, sena kesale iyawa sena kesale nakowayawa tiye ine tese isu kiwemi wa:ta kalikalise fewaya emi tiye tikeye. Ko:yawemiye, iye matanesekiwa, iwa epapu falopela: enewemi Pitawa emi hana kemiwa e a:se amoke ine nakola sena noka kesape sapele esa: matanakeye. 16Aputa: sena kesale muta koamesa: kalikalila Yelusaleme hemawemi sita:ne iyawala sena kesale nakowayawa apula: sena kesale ho olokeyatela fiyanewa sikili tiye minakeye. Aputa:, sena kesale iwa sopoke me falewayakeye.

Hepene Senayewi Apasolo Sena Iwa Tipolo Selawa Seselawa Wekeye

17Alawamona, pilisiti piseiki sena sosoyawala apula: e mana Satusi pilisiti sena iyawa sopoke mapoya amoke woliye tise iwa katawa ilima telakeye. 18Aluse, iyawa tesi tiyapola: apasolo senala:wa sukulu tiyapola: tipolo koane sopolo newemi selawapokeye. 19Alawamona, yopolotelawemi Kote Sosolo E hepene sena nowa ine tese tipolo isuwa kola:tapola: iwa sikilitiye mowa fatemi tuwatene sita:la: ima selese, 20“Kiwa Kote koane ha:na: tese sena kesalemawa mane falela napolo hili epesenawa sela:pa:,” e seya. 21Aputa: iyawa amo ta:tapola:, heli ikiwapowemi iwa Kote koane suwemi hanapola: iyawa sena kesalema ma:ta: tiye waiyakeye.

Aputa: pilisiti piseiki sena sosoyawala apula: e mana iyawala sopoke inapitekiwa Yu piseiki sena sopoke kekenemita: holakeye. Ho tiyapola: ikila emiwa apasolo sena tipolo selawa sikilitiye ina:pa: e sekepiyakeye. 22Alawamona, ta:le ti senawa apasolo senala: tipolo sela amowa popa:na:pela: hapawamona iyawa eta: papomakeye. Mapotapita:, iwa mene hanapola: ima selese, 23“Niwa ha:na: tese potakamakiwa tipolo koane isuwa penano etaya kamo elapita: papokeye. Apula: tipolo koane amo yesila sena iwala isu tenamowemi yesipela: elapita: niwa isuwa koliyetiye tuwatene potakamakiwa apasolo sena iwa itapalapita: papokeye,” e seya.

24Aputa: Kote koane ta:le ti sena yesilawala apula: Yu pilisiti piseiki senala:wala solo amo ta:tapola:, iyawa nano ena ketea hetetima:na: elale? Esa: kete matanakeye. 25Aputa: ikila emiwa sena nowa inapola: selese, “Kiyawa pota! Sena kiyewi tipolo koane sela amowa Kote koane suwemi tesi tiyapola: sena kesalema waya:sela: sitalakeye,” e seya.

26Aputa: Kote koane ta:le ti sena yesila eyawa amo ta:tapola:, e ta:le ti senawalapulu sena iwa hanapola: apasolo sena iwa sikili tiyapola: minakeye. Sikili tiye inisekiwa, iyawa apasolo senawa eta: poluse hapamakeye. Ko:yawemiye, iwa sena ili amoke iwa etewayewi sotukalese sanose kuma:pekise ipilise. 27Aputa: iyewi iwa sikili tiye ine tese Yu piseiki sena kekena sikapowemiwa tesi tiye apoyakeye. Aputa: pilisiti piseiki sena sosoyewi apasolo senama selese, 28- “Niyawa kima ele tuwatesekiwa kiyawa sena kesalemawa Yesu unuwemi elekiwa walopa,” e seyakeye. “Alawamona, kiyawa a tiye ha:na:sela: Yelusalemewemiwa solo kiliwamoke woliyetiye elakeye. Apula: kiyawa Yesuwa niyewi sanakeye esa: nima tipa sela:ne napokeye.”

29Aputa: potapola: apasolo sena iye sopoke mene selese, “Niyawa Kote solo semetei kulu ha:na:na:keye. Apula:, niyawa sena sowemiwa eta: kulu ha:na:na:makeye. 30Yesuwa kiyewi i kelipapoyawemi ikokoye fe olose kulukeye. Alawamona nini kouwa fa:namo ili Koteyewi Yesuwa kuluwamona mene teisa:pekeye. 31Alanase, Koteyewi Ewa mene falemi siliye fiyanapola: Ene tiya: ili tapowemi apoyakeye. Alanase, Ewa Sena puwano putakeye. Apula: Sena Ewa niwamo mene siliyaposakeye. Ewa amo tela mouwa ko:yawemiye, Eyawa Isolaiya sena i niwa matana notolomita: Eyewi sesepesakeye. Apula: Eyawa nini olokeyatelawa kepoliyetiyaposakeye. 32Alake, niyawa nano ketea sopoke amowa se tiye kinisekeye. Aputa: Kote Ho Napoyawala solo kamo se tiye kinisekeye. Koteyawa E Ho Napowa sena kesale eta:wiye E solo seyawa ta:tesene ama kinaposakeye.”

Kamelio Eyewi Yu Piseiki Sena Kekena Emi Solo Seyawa Wekeye

33Aputa: iyawa seya amo ta:tapola:, iwa konomonawa ilima tese iwa sama:na:pela: matanakeye. 34Alawamona, Felesi sena nowa unua Kamelio ewa ele walosene senakeye. Aputa: sena kesale iyawa sopoke e unuwamo wapilisekeye. Ewa Yu piseiki sena kekena honosane emi tesi tese apasolo senawa mosote mowa fatemi siliye hamona esa: sowa penaiya seyakeye. 35Aputa: iwa mowa fatemi siliye hanapita:, Kamelio eyewi Yu piseiki sena nokama selese, “Isolaiya sena, kiyawa seli matane tiyapola: sena ili epama nano ketea kiyewi timinima:na:wa seli matane tiye sela:pa:. 36Ko:yawemiye, puwano fa:nemiwa sena nowa enekeye. E unua Teutasekeye. Ewa tesi tiye ela: selesekiwa newa piseiki senakeye apula: newa ununa senakeye, e sela:nekeye. Emiwa sena sakopolo pinipewa ewemi kulu minakeye. Alawamona sena nokamoke ewa sanose kulukeye. Aputa: potapola:, ewemi kulu mina sena iwa semetei semetei esa: pula hapakeye. Aluse itapa telakeye. 37Amo fasuwemiwa, kamani senayewi unu tisene ikila emiwa, Yutase, Kalili sena eyawala tesi tiyapola: ela: sena kesale nokamoke matana fa:na eyewi sutusekeye. Okemiwa iyawa ewamo kulu hanosekeye. Alawamona ewala sena nokamoke sanose kulukeye. Aputa: potapola: ewemi kulu mina sena iwa semetei semetei esa: pula hapakeye.

38Alusene amunuse napu neyawa kima selakeye. Kiyawa sena ili epa iya:ta:pa: apula: iwa ipitane sita:pesita: apola:pa:. Ko:yawemiye, sena ili epamokiwa i matanawamunuse tisaleke, ili tima:na: tiwa ikumuye tiyaposakeye. 39Alawamona, ili tima:na: ti epamowa Kote tima:na: tilaleke, kiyawa iwa ma sulutiye toliyetiyaposakeye. Nowa kiwa Kotewalapulu tepa:pelekise selakeye.”

40Aputa: iyawa Kamelio solo seyawa ta:tapola: kulu hapakeye. Iyawa apasolo sena iwa ho tiyapola: koane suwemi tuwatenapola: iyawa iwa meiyewi pananese selese, “Kiyawa sena kesalemawa Yesu unuwemiwa waiyala tepa.” Au selapita: ta:tapola:, iwa iya:pela: hapakeye. 41Aputa: apasolo sena iyawa Yu piseiki sena kekena amowa iya:pela: hanosekiwa epeyawa ilima telakeye. Ko:yawemiye, iyawa matanakeye apula: Koteyawala matanakeye Yesu unuwemi hilila ewalose tiyakamowa ilikeye esa: epeyakeye. 42Aputa: ikila sopoke, iyawa Kote koane suwemiwana apula: i koawemiwana Kote solo napolo Yesuwa Keleso elakeye ela:sela: waiya:sela: se tiye kinisekiwa ha:wa eta: tesemakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index