Search form

Yone 11

Lasalase Kuluwa Wekeye

1- Sena semetei nowa e unuwa Lasalase, Petani koamesa: enekeye. Koane semetei kemi Meliwala e ate Matawala a:ko: sita:nekeye. Lasalase ewa nakola tenekeye. 2- Aputa: puwano Meliyewi nano noiya ikumu Yesu onatuwemi suluse, e pisei fayewi helakeye. Kesale amoke e atewa Lasalasewa nakola wa:tawemi telakeye. 3Wa:ta telapitekiwa Meliwalapulu Mata a:tawi sena nowama selese sekepilise, “Keyawa Piseiki Yesuma selapose ha:na:pa:. Keyawa weyamu sela:pa:. Piseikio, Keyewi Kine sena ke mana himu hapa Lasalasewa nakola ka:pelalakeye, e sela:pa:.” Aputa: sena amowa hanapola: a:tawi selese sepapowa Yesuma seyakeye.

4Selapita: Yesuyewi ta:tapola: selese, “Ewa kuma:na:pela: nakola telamakeye. Sena kesaleyewi Kotema matanepela: wapilimita: nakola wa:tawemi telakeye. Sena Sa:wa Nekeye. Nemawala matanepela: wapilimita: ewa nakola wa:tawemi telakeye,” au seyakeye.

5Aputa: Yesuyewi Matawala, e ate Meliwala Lasalasewala, iwa sopoma himu hapawa matanese, 6Lasalase nakola ta:tapitekiwa kemi, Yesuwa E elakemiwa peleya: emi ikila elipei enikeye. Eyewi popa:na:pela: eta: hapamakeye. 7Ikila elipei eniya:sela: ikila osokemi Yesuyewi selese, “Yutia peleya: epemi niwa mene ha:na:na:keye.” 8Au selapita: E sena semetei hanoseyewi selese, “Walosene sena, napute Kewa kumita: Yutia peleya: emi Yu sena tililayawa etewayewi omita: kemi, Kewa wa:ke omita: mene hanoselele?”

9Aputa: Yesuyewi selese, “Ikiwapo semetei kukuwemi (12) awa ho:lilisekeye. Opo emiwa ho:liyanase siyewi pote hanose apela kolose sanose eta: keyalewatesemakeye. 10Yopolotelawemi hanose yopolotelanase apela kolose sanose keyalewatesekeye. 11Niyewi sena nini mana Lasalasewa ene enikeye. Eniwamona Neyewi mene kila:pa:na:pela: ha:na:na:keye.”

12Aluse pale selapita:, E sena sopoke hanoseyewi tikili tese sita:la: selese, “Piseikio, e nakola ka:pela:newa fala:pesakeye.” 13Aluse Lasalase mokopo nakola ka:pela:nenase matanepela:, Lasalase ene heneye kuluwa Yesuyewi pale selapita:, iyewi eta: kolaiyamakeye. 14Makolalese sitalapita: potapola: Yesuyewi hokatolose selese, “Lasalase kulukeye. 15E nakola ka:pela:la Newa eta: hapamakeye. Ewa kuluwa apana tuwapola: potapose ha:na:na:keye. Ikila emi Neyewi nano timinipita:, kiyewi Nema himu semetei matanema:na:keye.”

16Au selapita: Tomase e unuwa nowa Titimase+ e sena semetei hanosene nokamawa selese, “Ewalapulu niwa sopoke ha:na:na:keye. Ewalapulu niwa kulapose ha:na:na:keye,” au seyakeye.

“Kokolo Kao Epesita: Mene Teisa:pa:na: Senawa Nekeye.” Aluse Yesuyewi Seyawa Wekeye

17-19Yesu E sena ilipe hanosewanapulu Petani koamesa: inapitekiwa sena mutayewi selese, “Lasalase kuluwa apana tuwapowa napu ikila pinipi telakeye,” au seyakeye. Apula: ta:tapola: potakamake Petani koamesa: Matawala Meli a:tawi e atewa Lasalasenase himu nakolose sita:pesepekitise ekela temita:, Yu sena kesale mutayewi sesemita: inapola: sitalapita: papokeye. Petani koamesa: Yelusaleme siti emi panase senawana, kesalewala, muta minakeye.

20Aputa: Yesu inape e selapita: Matayawa Ewa koluma:na:pela: hanapola:, Meli koane kemi elapita:, Mata hanapola: Yesuma selese, 21“Piseikio, Kewa weyemi elaleke ne atewa makumapekeye. Aluse ewa kulukeye. 22Alawamona, yemiwa Keyewi Kotema holose epapume selapita: Eyewi epapuluse timinipesakeye, aluse neyewi matanekeye.”

23Au selapita: Yesuyewi selese, “Ke ate mene teisataposakeye.” 24Aputa: Matayawa selese, “Itapa tela ikila emiwa sena kesale sopoke mene tesilapola: ewala mene teisataposakeye, aluse neyewi matanekeye.” 25Aputa: Yesuyewi selese, “Kokolo kao epesita: mene teisa:pa:na: sena amowa Nekeye. Sena kesaleyewi Nema himu semetei elaleke, sena kesale amowa kuluse kuluwamona, elawamona mene tesile hanapola: kokolo kao elaposakeye. 26Newalapulu kokolo kao ela: Newemi himu semetei matanepela: enene sena amowa heneye makulaposakeye. Mata, Sowa kewa ta:teselele?” 27Au selapita: Matayawa selese, “Henekeye, Piseikio, neyewi ta:takeye. Kote E Sa:le Kewalakeye. Aputa: Koteyewi Kewa ta:peya sena Kelesowa peleya: sosolo weyemi minawa Kewalakeye, aluse neyewi matanekeye,” au seyakeye.

Yesuyewi Lasalasewa Matanese Ya:lawa Wekeye

28Matayawa selese itapa tepela: ene koawemi mene hanose sena kesale sopoke ta:pa:pekitise Matayawa Melima o:sulu selese, “Walosene sena mina elakeye. Kewa popa:na:pela: holosapekeye.” 29Aputa: Meliyewi ta:tapola: kipila tesile hanakamake 30Yesu koamesa: eta: minamanapita:, puwano Matayawa Yesu koluye tise papolo kemi Yesu elapita: popa:na:pela: hapakeye. 31Hanapita: Yu sena kesaleyewi Meliwa ekela temita: seselese ka:la:yawamoke potakamake Meli kipila tesile hanapita: papokeye. Potapola: matanese, “Meli apana ya:ma:na:pela: hanatakeye,” aluse iyewi matanepela: kulule hanose hapakeye.

32Aputa: Yesu enewemi Meli inapola: kuniu kula:pela: hela: selese, “Piseikio, Kewa weyemi enekiwa ne ate makumapekeye.” 33Aputa: Yesuyewi potakamake Meliyewi ya:lapita: Yesuyewi potakamake Yu sena kesale kulu hanose mina amokiwala ya:pelepita: potapola:, Yesuyewi himu sosolo nakolose selese, 34“Lasalase kuluwa apana kami tuwapole?” Au selapita: iyewi selese, “Piseikio, popa:na:pela: mina.” 35Apula: Yesuyewi ya:lakeye.

36Ya:lapita: Yu sena kesale nokamoke potapola: selese, “Eyewi sena manawa sosolo matanese ya:latakeye.” 37Alawamona, Yu sena kesale nokamoke selese, “Sena si kola fala:peyawa Lasalasewala kuma:pikitise itapa temapekeye,” au seyakeye.

Lasalasewa Yesuyewi Teisa:pewa Wekeye

38Yesu wa:ke himu sosolo nakolose apana hanapola: potakamake apana uwalokemi etewayewi etayalapita: potapola: 39selese, “Etewa etapeyawa kolo tiye hemawemi kikilikepime.” Au selapita: sena kulu e atewa Matayawa selese, “Piseikio, apana tuwapowa napu ikila pinipikeye. Napu po:sula ikumu hosonopesakeye.” 40Au selapita: Yesuyewi selese, “Neyewi kema puwano selese, ‘Ne sowa ta:tiyapitekiwa Kote penaiyawa ho:liyawa potaposakeye.’ Aluse Neyewi seyakeye.”

41Aputa: etewayewi etapeyawa kola:tapita: potapola: Yesuyewi hepene falemi pote selese, “Ni Atao, Neyewi Kema holose Keyewi ta:tiyapitekiwa Kema napolo selakeye. 42Ikila sopoke Ne sowa Keyewi ta:tiyapitekiwa Neye matanekeye. Sena kesale sopolo epela: Newa hamona e seyawa Kewakeye. Aluse iyewi matanemita: Neyewi Kema unuwapo hokeye.” 43Aluse kulukulusekiwa itapa tepela: unuwapo selese, “Lasalase kewa weyemi mina.” 44Aputa: sena kuluwa Lasalase inapola:, saoyewi tiya:wala onatuwala piseiwala sako tiyapola: inapita: Yesuyewi selese, “Saowa fakema. Ewa hamonite,” e seyakeye.

“Yesu Sana Kulaposakeye,” Au Seyawa Wekeye

(Ma:t 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45Aputa: Yu sena kesale mutayewi Meli sesemita: mina amoke Yesuyewi Lasalase kulu mene tesilapita: potosekiwa, iyewi Yesuma himu semetei matanakeye. 46Alawamona, Yu sena kesale noka Felesi sena sita:ne hanapola:, Yesuyewi timiyawa seyakeye. 47Selapita: Felesi senayawana, pilisiti putupela: senayawana, ilipe kekene tiyapola: kanasolo sena Sanahitilini selese, “Yesuwa niyewi ko:luma:na:na? Eyewi heneye penana:pela: timiyanakeye. Niyewi Ewa kama:na:wa noko:lu timinima:na:napa? 48E sowa eta: naiyama tesaleke, sena kesale sopoke E sowa ta: tiyaposakeye. Ta: tiyapitekiwa Lome kamani senayewi Kote koawa ekeye tiyaposakeye. Eke tiyapola: niwa Yu sena kesale sopoke sana kuma:na:keye.”

49Apula: sena ilipe nowa ene unuwa Kaiafasekeye. Yapene emiwa Kaiafase pilisiti sena sosolo putupela: enekeye. Kaiafase selese, “Kiwa tikili tese sitalakeye. 50Sena kesale sopoke kuma:na:wa eta: ilimanakeye. Sena kesale sopowamopela: sena semetei kulapitekiwa ililakeye. Neye ela: napu we selale kiyawa eta: matanamakeye.” 51Aluse seyawa Kaiafase ene matanawa emi ela: eta: seyamakeye. Yapene emiwa Ewa pilisiti sena sosolo putupela: enenase eye sepatose Yutia sena kesale iwamopela: asuwatese Yesuwa kulaposakeye e seyakeye. 52Yu sena kesale semeteiwamopela: kuma:na:wa eta: seyamakeye. Sena kesale nokamokiwala Kotema himu semetei sita:newa kalikalila nesile sitala amowa kekenemita: Ewa kuma:na:keye, au seyakeye. 53Ala ikila emiwa Felesi senayeliye pilisiti sena ilipe Yesu sana kuma:na:pela: matanese isu keyakeye.

54Alanase, Yu sena kesale sita:newemi Yesuwa hokato sila:sela: emi enemakeye. Mowa senanama seleya peleya:wemi mapato Ifeliame taunewemi hanapola: eniya:sela: enekeye. Koamesa: epemi E sena sopoke hanosewanapulu eniya:sela: sita:nekeye. 55Yu senayewi Koane Helepa:pe Matanema:na:pela: Tikina kekena ikilawa mapatopita: Yu sena kesale muta ilipe himu olokeyatela itapa temita: Kote sikapowemi papaya napolo temita: ilipe peleya: iya:pela: Yelusaleme sitiwemi fiyanekeye.

56-57Fiyanapola: Kote koawemi musulupita: pilisiti sena sosoyawala Felesi senayawala selese, “Kiyewi Yesu potosekiwa nima sela:pa:.” Au seya, iyewi Yesu tipolo selawapa:na:pela: selapita: sena sopoke Yesu potapose kelese ilipe sopolo kekelese selese, “Tikina weyemi Yesu inaposapele? Kiyawa nokamoke noko:lu matanepa:?” Aluse ilipe sopolo kekelese seyakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index