Search form

Yone 6

Sena Piipe Taosenema (5,000) Yesuyewi Falawa Miwa Wekeye

(Ma:t 14:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)

1-4Koane Helepa:pe Matanema:na:pela: Tikina kekena ikilawa mapatopita:, Yesuwa mene hanapola:, hano Kalili satepela: nono fa:nemi hapakeye. Hano Kalili amowa unuwapowa nowa hano Taipililasekeye. Sena kesalewa nakola towayawa Yesuyewi fala:tapita: sena kesale mutayewi paponase Ewa kulu hanose inapita:, Yesuwa tokowemi fiyanapola: E sena ilipe hanosewanapulu ka:la:lopela:la: 5potakamake, sena kesale muta inapita: potapola: Filipima Yesuyewi selese, “Sena kesale sopoke ma:na: ma:na:wa niyewi kami wa:la:loma:na:ne?” 6Aluse Filipiwa toma popa:na:pela: Yesuyewi seyakeye. Alake Yesuyewi Ene auma:na:wa matanepela: elakeye.

7Ta:tapita: Filipiyewi selese, “Sena kesale mutawemi iyewi sopoyawa kolotea maita: silifa moweni usu sakopo elipei (200)+ eta: wa:la:loma:na: telamanapo.” 8Aputa: sena ilipe hanosene semetei nowa Saimone Pita e ma:ewa A:nituluyewi selese, 9“Sena sala nowamoke Pali falawa towapo koleya piipe, apula: ewalo elipei aluse telakeye. Alake sena mutawemi ili eta: ma:na: telamakeye.”

10Au selapita: Yesuyewi sena ilipe hanosema selese, “Sena kesale sopoke ka:la:lomei.” Au selapita: hutiya enenase emi ka:la:lopela:nekeye. Sena emi ka:la:lopela:ne sopowa akeyawa taosene piipe (5,000) aluse akeyakeye.+ 11Aputa: Yesuyewi falawa tiyapola: Kotema napolo esa: kulukulupela: elepela: sena ka:la:yama mikeye. Ewalowala tiyapola: Kotema napolo esa: kulukulupela: elepela: sena ka:la:yama mikeye. Kinapita: sena ilipe hanoseyewi mikeye. Kinapita: sena sopoyewi iliye tiye menakeye. 12Ili tiyapola: napita: sena ilipe hanosema Yesuyewi selese, “Falawa napela: iliye tiyapita: noka kemi teselapita: time. Mokopo mowa iya:tapa.” 13Au selapita: iwa hanapola: Pali falawa towapo kemi teselapita: tiyapola:, elale kukuluipe sopowemi selatiye woliyetiye tiye tikeye. 14Aputa: falawa mutama piipe sopoke Yesuyewi solo se aluse, Kote penaiyayewi matanepela: tisewa tiyapita: senayewi potapola: selese, “Sepatosene sena sosolo peleya: weyemi mina:na: seyawa ewalakeye.”

15Aputa: Yesuyewi matanese, “Sena kesale sopoke Newa tiyapola: Lome kamani sena amowa sitiyetiye Piseikipela: pote epesita: apoma:na:pela: matane hanatakeye.” Aluse Yesuyewi matanese iyewi auma:pekitise Ene Enapotane tokowemi fiyanekeye.

Yesuwa Hano Wapa:kemi Onane Hapawa Wekeye

(Ma:t 14:22-33; Mak 6:45-52)

16Ka:lewemi opo sinakemiwa Yesu E sena ilipe hanosewa hano Kalili hanapola:, 17potiwa tapela: Kapaneame taune nono fa:nemi mene ha:na:na:pela:, potiwa kolo tiye hanose sita:nekeye. Potiwa kolo tiye hanose sita:la:kasele mowa yopoyakeye. Yopolotelawemi Yesuwa mainapita: potiwa kolo tiye hanose sita:nekeye. 18Kolo tiye hanose sita:la: alopowa hano ko:luwalapulu sosolo minakeye.

19Inapita: hano honosane kolo tiye hanose sita:la: potakamake potiwa hekeyawemi Yesu hano wapa:kemi onane inapita: potapola:, iwa sosolo ipilise sosolo kete matanakeye. 20Alawamona, Yesuyewi ima selese, “Nekeye. Ipipa.” 21Au selapita: iyewi selese, “Henekeye, potiwemi tame.” Apula: Yesuwa potiwemi tapita: potakamake poti amowa hano hema nono fa:nemi kipila hetetiyapita: papokeye.

“Yesuwa Ko:yawamunane?” Aluse Keyawa Wekeye

22Kiapowemi ikiwatapita: sena kesaleyewi meneye tiye sita:newa matanese, “Potiwa semetei koma:peya Yesu sena ilipe hanosewa tapela: hapakeye, alawamona, Yesu iwalapulu ilipe tapela: eta: hapamakeye. Yesu ko:yawamunane?” Aluse matanepela: 23potakamake poti noka Tapiliase taune emi inapola: koma:peyawa papokeye. Aputa: Piseiki Yesuyawa falawawala, ewawala, Kotema napolo esa: selese, nano iliye tiye mena peleya: amowa mapatopita: potiwa noka koma:pelapita: papokeye. 24Aputa: iyewi Yesuwala E sena ilipe hanosewala kelekamakewa itapalapita: potapola:, poti koma:peya emi iwa tapela:, iyewi Yesu keye Kapaneame taune nono fa:nemi kolo tiye hapakeye.

“Kokolo Kao Epesene Ma:ne Nasewa Nekeye.” Aluse Yesuyewi Pale Seyawa Wekeye

25Aputa: senayewi poti kolo tiye hanose nono fa:nemi hanapola: iyewi Yesuwa keyalapepela: potose selese, “Walosene sena, Kewa asu minana?” 26Au selapita: Yesuyewi selese, “Neyewi heneye selakeye. Kiyawa falawa iliye tiye menanase kiyawa Newa keye inatakeye. Ne Kote penaiyayewi matanepela: timinisewa timinipitekiwa kiyawa potapola: matanese keye minamanapo. 27Peleya: weyemi ma:ne nasewa po:supesakeye. Ma:ne amopela: timinipa. Alawamona, kiwa kokolo kao tesene ma:ne nasewa tima:na:pela tiya:pa:. Ma:ne nasewa Neyewi kima miya:na:keye. Sena Sa:wa Nekeye. Kokolo kao tesene ma:ne nasewa kima miya:na:keye. Mite Nine Ni Ata Kote Ene ela: Newa ta:pele tiyapola: apoyakeye.”

28Au selapita: iyewi selese, “Koteyewi nano ketea timinisewa niyewi ena timinima:na:ne? Koteyewi nano ketea ena epelesene?” 29Au selapita: Yesuyewi selese, “Kote nano ketea timinisene epelesewa wekeye. Koteyewi Ewa hamonapita: mina Sena amawa himu semetei matanepela: sita:latipa:.” 30Au selapita: iyewi Ema ta:potose, “Niyawa Kema matanemita: Keyawa nano ena penana:pela: timinima:na:napa? Niyewi Kema himu semetei epesena:pela:, Keyewi Kote penaiyayewi matanese tisewa Keyewi matiminima. 31- Puwano fa:nemi moawemi ma:ne nasewa sululuwalupita: niyewi tilila nini kouwayewi menakeye. Kote pukawemi momatelese, ‘Hepene falemi tese Eyewi ma:ne ma:na: mikeye.’ Aluse momateyawa niyewi akeyakeye.”+

32Au selapita: Yesuyewi selese, “Neyewi heneye selakeye. Hepene falemi tese ma:ne nasene miwane Moseseyewi mimakeye. Alawamona yemiwa hepene falemi tese heneye ma:ne nasewa+ Nine Ni Atayewi kinisekeye. 33Alake Kote heneye ma:ne nasewa kinaka Ewa hepene falemi tese inapita: peleya: weyemi sena kesale sopoma kokolo kao tesewa kinisekeye.”

34Au selapita: iyewi selese, “Sena puwanowo, ma:ne nasewa nima kokolo kao kinise elatipa:.” 35Au selapita: Yesuyewi selese, “Heneye kokolo kao epesene ma:ne nasewa Nekeye. Nema himu semetei matanepela: sita:laleke, wa:ke ‘meinipe,’ elawa maselaposakeye. Ne sowa ta: tiyapola: sita:laleke, ‘hano ma:na:tepo,’ elawa maselaposakeye. 36Kiyawa Newa potapola:, potose aluse kiyawa Newemi himu semetei mamataneselakeye. Mamatanepita: Neyewi kima selese akeye. 37Sena kesale sopowa Nine Ni Atayewi Nema kinapita:, iwa Newamo elakemi inaposakeye. Inapita: ima Neyewi inapa elawa eta: sema:na:makeye.

38Newa Nine matanawa tima:na:pela: hepene falemi eta: minamakeye. Alawamona, Nine Ni Atayewi Newa hamone matanawa Neyewi tima:na:pela: minakeye. 39Nine Ni Atayewi Newa hamona seyakeye. E matanawa wekeye. Sena kesalewa Eyewi Nema miwane, semeteiwala hele kelema:pekitise, sopoke Neyewi maiya:taposakeye. Itapa tela ikila emiwa iwa Neyewi mene tesi timita:, aluse Koteyewi matanepela: selese apoyakeye.

40Alake Nine Ni Atayewi matanawa wekeye. Sena kesale eta:wiye Kote E Sa:le Newa potose selese, ‘Ewa Kote E Sa:keye,’ aluse selese, iyewi Kote E Sa:le Newemi himu semetei matanepela: sitalapita:, kokolo kao tesewa tiyaposakeye. Alake itapa tema:na: ikila emiwa iwa Neyewi mene tesima:na:keye.” Aluse Yesuyewi seyakeye.

41Au seya selapitekiwa Yu sena tilila sopoyawa ta:tapola: mapoyakeye. Ko:yawemiye, Yesuyewi selese, “Hepene falemi tese mina ma:ne nasewa Nekeye.” 42Mapolose selese, “Sena amowa Yesukeye. Ene Yosepe E sa:keye. Ene e atawa ene e amawa niyawa potosekeye. Ko:luse hepene falemi tese mina e seleseye?”

43Au selapita: Yesuyewi selese, “Kiyawa i kene sopolo mapolose selapa. 44Senayewi matanese, ‘Newa Yesuma himu semetei matanepela: epesena:keye,’ aluse matanesene amowa Nine Ni Atayewi ema kinapita:, sena amoke Newa kulu hanaposakeye. Kulu hanosaleke, itapa tema:na: ikila emiwa sena amowa Neyewi mene tesima:na:keye. Aputa: senayewi Nema himu semetei matanesewa Nine Ni Atayewi sena amawa makinisaleke sena amokiwa Newa kulu mahanaposakeye.

45- Aputa: sepatosene sena sopoyewi momatelese, ‘Sena sopoke matane timita: Koteyewi waloma:na:keye,’ aluse momateyalakeye. Alake Ni Ata sowa sena kesaleyewi ta: tiyapola:, Newemi sita:pesena:pela: amuna tese, Newemi himu semetei matanepela: kao sitalaposakeye.

46Aputa: Kote peleya: emi tese mina Sena semeteiyewi Ni Ata amowa papokeye. Sena nowamoke Ni Ata amowa eta: papomakeye. 47Neyewi heneye selakeye. Ta:tesene sena kesale amowa Kotewalapulu kokolo kao sitalaposakeye. 48Kokolo kao tesene ma:ne nasewa Nekeye. 49Puwano fa:nemi mowa peleya:wemi ma:ne nasewa kili tilila kouwa meiyewi na:sela:, kolotea sitalapepela:, sikape kulukeye.

50Alawamona, hepene falemi tese ma:ne nasene minawa kiyewi tiyapola: napita: kokolo kao sitalaposakeye. 51Kokolo kao tesene ma:ne nasene hepene falemi tese minawa Nekeye. Ma:ne nasene amowa sena kesaleyewi napita: kokolo kao sitalaposakeye. Sena kesale sopoke kokolo kao sita:pesita: ma:ne nasene miya:na:wa Ne tomakeye.” 52Au selapita: Yu sena tilila sopoyewi ta:tapola: i kene konomonose selese, “Niyewi maita: E toma nima noko:lu miya:na:na?” 53Au selapita: Yesuyewi imawa selese, “Neyewi kima heneye selakeye. Newa Sena Sa:wa ela:, Ne tomawa Ne pepetawa kiyewi ma nasaleke, kokolo kao tesewa ke suwemi ma:ta: timakeye. 54Ne tomawa, Ne pepetawa, sena kesaleyewi na:sela:, kokolo kao tesewa ke suwemi ma:ta: tiye apoya akeye. Itapa tela ikila emiwa Neyewi kiwa mene tesilapola: kokolo kao sitalaposakeye.

55Ma:ne nasene henewa Ne tomakeye. Hano nasene henewa Ne pepetakeye. 56Ne tomawana, Ne pepetawala napita:, kewa Ne suwemi elakeye. Newana ke suwemi elakeye. 57Ni Atayewi Newa hamonapita: inapola:, E penaiyayewi Neyewi opola:la: penaiya elakeye. Aluse kiyawala Newa napita: Ne penaiyayewi kiyawa opola:la: penaiya sitalakeye.

58Heneye ma:ne nasene hepene falemi tese minawa Nekeye. Sena kesaleyewi napita: Kotewalapulu kokolo kao sitalaposakeye. Alawamona ma:ne nasene kili tilila kouwa meiyewi menawa semetei amakeye. Ma:ne amowa iyewi napela: sitalapepela: kulukeye. Alawamona hepene falemi tese mina ma:ne nasene amowa napita: Kotewalapulu kokolo kao sitalaposakeye.” 59Au seya Kapaneame Yu sena kekenesene koawemi Yesuyewi seyakeye.

Kokolo Kao Epesita: Yesuyewi Seyawa Wekeye

60Aputa: Yesuyewi selapita: Ewamo kulu hanosene sena mutayewi ta:tapola: selese, “Sowa hililalakeye. Ko:luse ta: tiyaposelele?” 61Alawamoma ili himu matanawa Yesuyewi potapola: selese, “Ko:lupita: kiwa mapolose sita:la:? 62Newa Sena Sa:wa inapola: elapepela:, puwano enewemi peleya: epemi mene hanapita: kiyawa potapola: ena matanema:na:na? 63Aputa: Kotewalapulu kokolo kao sita:pesena:wa Ho Napoyewi kinisekeye. Sena tomayewi penaiyawamoke eta: kinisemakeye. Neyewi epe seleseya weyamowa Ho Napoyewi penaiyawana, kokolo kao sita:pesenenase penaiyawana seya epakeye. 64Aluse selapita: kiyawa nokamoke ta:tese topuwamona, eta: seli ta:tesemakeye.” Aluse Yesuyewi seyakeye. Aputa: ma:ta: ti ikila emiwa Yesuyewi sena sopoke potapola: matanese, “Eta: seli ta:tima sena amowa akeye. Newa sihelelema:na: sena amowa akeye.” Aluse matanakeye.

65Me wa:ke Yesuyewi selese, “Nema himu semetei matanepela: elaposakeye. Aluse matanesewa Koteyewi makinisaleke sena amokiwa Nema himu semetei matanepela: maelaposakeye. Aluse Neyewi seya akeye.” 66Au seya Yesuyewi selapitekiwa, Ewalapulu sena ilipe hanosene mutayewi Ewa iya:pela: hapakeye. 67Iya:pela: hanapita: Yesuyewi Ene sena ilipe hanosene kukuluipe sopoma selese, “Kiyawala Newa iya:pa:na:napa?” 68- Au selapita: Saimone Pitayewi selese, “Piseiki, nowa itapa niwa hanaposapele? Kokolo kao tesene mouwa Keyewi se tiye kinatakeye. 69Se Tiye kinapita: niyewi ta:tesekeye. Kewa Kote E Sa:le ta:pele tiyapola: hamona seyakeye. Nano olokeyatelawa takala:pela: napolo sopolo tesewa Kekeye. Aluse niyewi matanekeye.”

70Au selapita: Yesuyewi selese, “Kiwa sena kukuluipe amowa Neyewi ta:peyakeye. Semetei kukuwa Seteneyewi sena mayakeye.” 71Aluse Isekeleote sena Saimoneyewi e sa:le Yutasewa Yesuyewi seyakeye. Sena ilipe hanosene semetei kukuwa Yutasekeye. Yesu Ene Ewa sihelelema:na:wa seyakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index