Search form

Luki 14

Sena Nakola Yesuyewi Fala:pewa Wekeye

1Ha:le tesene ikila nowemi Yesuwa Felesi sena piseiki epela: tesene amo koane suwemi musuluyetiye tuwatenapola: ma:na: ma:na:pela: hapa. Aputa: sena iyawa Ewa seli papokeye. 2Apula: sena nowa toma sopoke pipiti nowa Yesu minitapo enekeye. 3Aputa: potapola:, Yesuyewi Felesi sena apula: ele matana senama ta:potose, “Ha:le tesene ikila weyemiwa nakola fala:tesaleke, ele tuwapo seyawa, ililapa?” 4Au selakamakewa, iyawa sowa menewa eta: seyamakeye. Alanase, Yesuyewi sena nakola amowa siliyapola: fala:pela: apoya. Apula: ewa “hamona” e seyakeye.

5- Aputa: Yesuyewi ima ta:potose, “Kiyawa ha:le tesene ikilawemiwa kine salawala apula: kine kopolo kau nowa hano ta:la uwalokemi sutesine elapitekiwa kine kiyawa kipila ha:na: sili tisena?” 6Au selapita:, iyawa sowa menewa eta: seyamakeye.

Tikina Tiye Emi Ha:na:na:wa Yesuyewi Seyawa Wekeye

7Yesuyewi ene potakamake, sena nokamokiwa sena ununa ka:la:losene ela:pe emi helema:na:pela: helepita: papo. Aputa: potapola:, Yesuyewi sena kesale sopoke koane ina ina:pa: e seya amawa solo pale selese, 8- “Alake, sena nowamoke kewa kesale senama ha:na: sepelese kekenema:na:pela: kewa ina:pa: e selesaleke, kewa hanosekiwa sena ununa ka:la:losene peleya: emiwa ha:na: helepa. Ko:yawemiye, amowa sena sa:le ununa helemita: ta:peletiye apoya eneke epesakeye.” 9Keyawa alusaleke, koane ina ka:ko:mo mina e seya sena amokiwa ke salo inapola: kema selesekiwa, “Kewa tesitiye ha:na: sena ununa helesene seawemi helese ununa sena epa kewamo henene sea emi ha:na: helema e selaposakeye. Alusaleke, Kewa sosolo ewalose koane fapalu tapo ha:na: helepesakeye. 10Alanase, sena nowamoke kewa mina e selesaleke inisekiwa koane fapalu tapo sikape komemi ine helatipa:. Alusaleke, koane ina ene ewa inise kema selesekiwa, ‘Ne mana, kewa puwano fa:temi ha:na: helema’ e selaposakeye. Alusaleke, kilipe ka:ya:la sikapo epemiwa kewa sosolo ununa tila:tese epesakeye. 11- Sena eta:wiye ene unua wapilisaleke, Koteyawa sena amo unua kolotea me sine apolaposakeye. Alawamona, sena eta:wiye ene unua me sinapola: elaleke, Koteyawa sena amo unua a falemi tila:taposakeye.”

12Yesuyawa Ewa ma:na: na: mina e seya sena ama selese, “Keyawa tikinisekiwa ke ma:ewana ke manawana ke solawala apula: sena nano ketea muta tela sena amowa sopoke ina:pa: e selapa. Keyawa ina:pa: eselesaleke, sikapewemiwa iyawala heka mina e selapola: emi mini heka mene kinaposakeye. 13Alawamona, keyawa tikina tiye selesekiwa, sena misitiya elakala apula: sena toma olokeya towaya elakala apula: sena onatu kete towaya sitalakalapulu apula: sena si kola ela alapulu amowa sopoke ina:pa: e sela:pa:. 14Sena amowa keyewi ina:pa:saleke, sena ili amokiwa kewa heka minalawa maselaposakeye. Alawamona, Koteyawa kewa seli napola:taposakeye. Alanase, hekeya sena tikila amowa mene tesila ikila emiwa Koteyawa kewa wa:la:ya heka sosolo mene kinaposakeye.”

Tikinima:na: Amowa Yesuyewi Pale Seyawa Wekeye

(Ma:t 22:1-10)

15Aputa: sena semetei nowa tepolo pawemi henene amoke Yesuyewi solo seya amo ta:tapola: Yesuma selese, “Sena kesale eta:wiye Kote Piseiki epela: ela peleya: emi tikinise ma:na: mena amowa emi ka:la:lopela:la: nasaleke iwa sosolo epelepesakeye.”

16Aputa: Yesuyewi pale selese, “Sena nowamoke tikinima:na:pelekiwa eyawa nano keteawa sopoke timonutiye tiye tisekeye,” e seya. “Apula: ela: eyawa sena kesale mutawa sopoke emi ina:pa: e selesene. 17Aputa:, tikina oka hetetiyapitekiwa, eyawa ene e tima:na: tisene sena nowa sena kesale eyewi ina:pa: e seyawa sekolupese ‘hamona,’ e seyakeye. Sena amoke ha:na: selesekiwa, ‘Nano keteawa sopoke timonuye tiyapola: iliyetiye elakeye. Alake kiwa sopoke mina,’ ” e seya.

18Alawamona, sena kesale iyawa sopoke tutuma seyakeye. Tutuma selesekiwa, sena nowamoke selese, “Aso napute yemi, neyawa peleya: nowa wa:la:yanase amo popa:na: ha:na:na:nakeye. Alake, newa eta: mina:na:manakeye,” e seya.

19Aputa: sena nowamoke selese, “Neyawa kopolo kauwa taloipe tima:na: tima:na:pela: napute wa:la:yakeye. Alanase, newa amo ta:pele popa:na: hanakeye. Alanase, newa eta: mina:na:manakeye,” e seya.

20Wa:ke nowamoke selese, “Newa kesalewa napute tinase newa eta: mina:na:makeye,” e seya.

21Au selapita: ta:tapola:, tima:na: tisene sena amowa mene hanapola: ewamo yesila senama seyakeye. Aputa: ta:tapola:, koane ina amokiwa sosolo konomonose e tima:na: tisene senama selese, “Kewa kipila hanapola: isu sosowala apula: isu koloteawala amowa taunewemi hanosene isukeye. Alanase, kewa hanapola: sena misitiyawala apula: sena toma olokeya towaya sitalakalapulu apula: sena onatu ketetela towaya alapulu apula: sena si kola ela alapulu amowa sopoke sikili tiye ne koane suwemi ina:pa:,” e seya.

22Aputa: tima:na: tisene sena amoke selese, “Piseiki sena, keye nema selesewa neyawa au timiyakeye. Alawamona, fowa elatakeye.”

23Aputa: sena sosolo amokiwa e tima:na: tisene sena ama selese, “Kewa taunewa heletetiye isu sosowemi ha:na: tese potakamakewa ili tese sole fiyane emi nakela sa:le kela isu tiapo emi keliyetiye tuwatene pota:pa:. Sena kesale emi sitalaka sikili tiye ina:pa:. Alusaleke, ne koawa woliyetiyapesakeye. 24Alanase, Neyawa kima selakeye. Sena kesale puwano Neyewi ina:pa: e sekepeya iyawa ne ma:na: mena weyamowa iyawa kolotea mama:ni potaposakeye.”

Sena Kiyawa Puwanowa Seli Matanepela: Yesuwa Emi Kulu Ha:na:pa: E Seyawa Wekeye

(Ma:t 10:37-38)

25Sena kesale muta Yesuwalapulu ha:na: tiya. Ha:na: tiya:sela: Yesuwa mene notolo tese ima selese, 26- “Sena kiwa nowa Ne salo mina:na: matanesekiwa, ki ata ki ama kine kesale kine ke sala kine ke ma:e apula: kine ke ate apula: kine kewamo teleke ha:na:na: amo tapowa sopoke eta: fa:tapo apolosema elaleke, sena amowa Newamo eta: kulu hanosema sena elakeye. 27- Apula: sena eta:wiye ene i kelipapoyawa eta: uwapomake Ne salo makulu inisaleke, sena amowa Newamo eta: kulu hanosema sena elakeye.

28Aputa: sena nowamokiwa ituwe koane a falemi tima:na:pelekiwa puwanowa ela:pe moweni koane tima:na: amo ketea wa:la:loma:na:wa ili telapele esa: ake potosena? 29Aputa: eyawa puwanowa eta: alamananeke, eyawa a:pa:sulu sekapo semetei ke tiyapola: sanumu semetei tiye tiyapola: heneye koanewa eta: tima ke iya:tesenekeye. Aputekiwa sena nokamoke ewa potose akotiye tuwatese selese, 30‘Sena epamokiwa koawa tima:na:pela: ma:ta: tiye tiwamona eta: titimanakeye,’ e selaposakeye.

31Aputa: kini nowamoke kini nowanapulu tepa:na:pelekiwa, eyawa puwanowa hela: emi seli matanesene. Eye matanesekiwa ene eyawa ami ta:le tiwa tausene taloipe (10,000) ela. Alawamona kini pa:ta nokemi tese inakamokiwa ami ta:le tiwa tausene talo elipei (20,000) ela tapo esa: matanesene. Alanase, puwano eyewi matanesekiwa, Neyawa kini pa:ta epalapulu tetakamakiwa neyawa iwa ili pulatiye iya:taposapela: esa: matanesene. 32Eyawa kini amo ami ta:le ti iwalapulu tetesekiwa iwa eta: pulatiye iya:pa:na: telamananeke, kisi senawa pama kemi sitalakemi eyawa sena noka emi ilikepilise selaposa, ‘Ninipe eta: tepa:na:makeye,’ e selesene. 33Alusene amunuse, kiwamo sitala honosane epemiwa sena semetei nowamokiwa kine ke keteawa eta: fa:tapo apoyamananeke, sena amowa Newamo kulu hanosene sena maelakeye.”

Solu Olokeyatela Yesuyewi Pale Seyawa Wekeye

(Ma:t 5:13; Mak 9:50)

34Yesuyewi selese, “Solu noiyawa sa:le napokeye. Alawamona solu noiya amowa itapa tesaleke, wa:ke nonomitekiwa ena timinisena? 35Solu eta: noiyama amowa peleya:wemiwana apula: kopolo kau ili ola alapuluwa eta: ilimakeye. Amowa mowawemi sotukepilisekeye. Sena kesale eta:wiye kiwa kena:wa elaleke, seli ta:ta:pa:,” aluse Yesuyewi seyakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index