Search form

Luki 24

Yesu Mene Tesiwa Wekeye

(Ma:t 28:1-10; Mak 16:1-8; Yon 20:1-10)

1Aputa: sokatiye semetei ikila towemiwa ha:li ikila emiwa kesale ili amokiwa etewa apana ta:la emi hapa. Apula: iwa emi hanose wela hano ikumu hoseya napolo apula: pauta amuna iyewi seli tiye tuwapowa tiyapola: minakeye. 2Apula: iwa inapola: potakamake etewa kepiya etewa apana isu etalesene amowa kepelela hapa elapita: papokeye. 3Alawamona, iwa suwemi musuluwate sane potakamake Sena Sosolo, Yesu tomawa eta: papomakeye. 4Aputa: iyawa Yesu tomawa kami elape esa: matanawa ilima telakeye. Apula: iyewi kipila potakamake kesalela: iwamo sita:ne hema emiwa sena elipei eli sao kala amowa ho:liyawa ilima elapita: papokeye. 5Aputa: potapola:, kesalela: iwa ipilise ili mitiwa peleya: tapo kotote sinikeye. Aputa: sena elipei amoke ima selese, “Kiyewi sena falela ela amowa sena kulu tuwatesene etewa apana emiwa ko:luma:na: popa:na: minana? 6- Ewa weyemiwa maelakeye. Ewa mene tesikeye. Puwano Eyewi Kalili peleya: sila:sela: seya amowa ikila emiwa amo mene matanepa:. 7Eyewi ela: kima selese, ‘Sena Sa:wa olokeyatela timinisene senama kinaposakeye. Apula: iyewi Ewa i kelipa:peyawemi ikokoyewi fe olaposakeye. Apula: ikila usulupe tepela: Ewa mene tesilaposakeye,’ ” e seya. 8Aputa: iyawa Yesu solo seyawa amo mene matanakeye.

9Aputa: iwa etewa apana ta:la emi tepela: meneye tiye hanapola: Yesu kulu hanosene sena keneneipemawanapulu apula: sena kesale nokamawana nano ketea sopoke weyamu hetetikeye esa: ima seyakeye. 10Aputa: kesale iyawa Apasolo sena ima solo weyamowa seyakeye. Kesale semetei amowa e unua Meli e peleya:wa Makatala. Apula: nowa Yoana. Apula: nowa Yemese Yo unua Meli. Apula: kesale nokala iwalapulu sita:nekeye. 11Aputa: kesale iyewi solo seyawa Apasolo senala: iyawa eta: seli topumakeye. Ko:yawemiye, iyawa kesalela: iyewi seyawa mokopo selapele esa: matanakeye. 12Alawamona, Pitawa tesitiyapola: etewa apana ta:la emi nesile hapakeye. Apula: ewa kula:pela: potakamake Yesu tomawemi sakola saowa telapita papokeye. Aputa: potapola:, ewa ene mene kete matanese “Ko:yale?” esa: meneyetiye hapakeye.

Emease Koamesa:wemi Sena Elipei Hapawa Wekeye

(Mak 16:12-13)

13Ikila semetei kemi Yesu kulu hanosene sena elipei amowa Emease koamesa: emi ha:na:nekeye. Apula: Yelusaleme sitiwemi tiye Emease koamesa: amowa aso kolotea pama kilomitawa keneneipe epapula hanosenekeye. 14Aputa: sena elipei amowa a:petane nano ketea sopoke heteti amo sela hanose hapakeye. 15Apula: a:ko: ha:na:sela: nano ketea sopoke heteti amo wapilise. Ikila emiwa Yesu Ene Ewa ine hetetipela: a:ko:lapulu hapakeye. 16Alawamona, nano semetei nowamoke eli siwa etapeyakeye. Alanase, a:tewa Ewa Yesulapo esa: eta: seli misili papomakeye.

17Aputa: Eyewi a:ma ta:potose, “Ka:ko: ha:na:selekiwa ena wapilise ha:na:sela:?”, e seya. Au selapita: a:ko: ke enetela eli mitiwa himu nakola ilima telakeye. 18Sena elipei nowa unua Kiliopase eyewi mene ta:potose, “Kewa Yelusalemewemi makene epe iniseya nano ketea sopoke napu weyemi hetetiyaka Keyawa eta: matanamana?”

19Aputa: Yesuyewi mene ta:potose, “Ena nano ketea hetetila?” Aputa: a:tewi mene selese, “Na:tawa Na:selete sena Yesuwamo selakeye. Ewa sepatosene senakeye. Apula: Eyewi tima:na: tiye hanosene apula: e solo seyawa Kote sikapowemiwana apula: sena kesale sikapowemiwana penaiya enekeye. 20Alanase, pilisiti sena sosowala apula: nini piseiki senawana iyawa Ewa Lome kamanima kinise Ewa kula:pa: esa: kinise iyawa Ewa i kelipa:peyawemi ikokoyewi fe olakeye. 21Alawamona, Niyewi sosolo matanesekiwa Ene Eyawa Isolaiyawa mene tima:na: pa telakeye. Apula: nano ketea sopoke weyamo wa:pa:sewemiwa nowa elakeye. Aputa: napu ikila usulupe sikapewemiwa nano ketea sopoke amowa emi hetetikeye. 22Aputa: napu weyemiwa nini kesale nokamoke nima mona:pekeye. Ha:li ikilawemi iwa etewa apana ta:la hapakeye.” 23Aputa: iyawa Yesu tomawa eta: papomakeye. Alanase, iwa meneyetiye hanapola: sela:sela: iyewi potakamake hepene senala: selese, “Ewa faleyetiye elakeye” e seyawa papokeye. 24“Aluse, sena nini nokamoke etewa apana ta:la emi hanapola: kesale iyewi nano ketea sopoke seyawa kamuna papokeye. Alawamona, iyawa Yesuwa eta: papoma” e seya.

25Aputa: Eyewi a:ma selese, “Ka:ko: eta: seli matanesemanase sepatosene senayewi nano ketea sopoke seyawa amowa ka:li seli topuwa himu matanawa halute elatakeye. 26Ko:yala? Puwanowa Kelesoyawa nano ketea sopoke weyamowa oya sosolo tiyapola: elapita: sikapewemiwa Eyawa E penaiya opola papalola tiyaposakeye,” Yesuyewi au seya. 27Apula: Eyawa a:mawa sowa walo tiye mikeye. Eyawa Mosese solo seyawala apula: sepatosene sena solo seyawala sopoke amowa a:ma ma:ta: tiye sema:na:pela: elakeye. Eyawa a:mawa Kote puka suwemi ene ewamo momateya amowa mouwa we esa: wayakeye. 28Aputa: iyawa koamesa: a:ko:mo epesene ela amo pawemi ha:na: telakeye. Alawamona, Yesu Eyawa mokopo ha:na:nekeye. 29Alanase, a:tawa Yesuma penanose selese, “Kewa na:ko:lapulu epesene mina. Ko:yawemiye, nukuluma:na: mapatokeye. Apula: ikila we itapa tema:na: tekeye.” A:tawa au selapita:, Ewa a:ko:lapulu koane suwemi tuwatene enekeye.

30Apula: Ewa a:ko:lapulu tepolo pawemi ka:la:lopela: ela: falawa tiyapola: Kotema sa:le napolo e sepela: panotiye a:ma ma:ta: tiye mikeye. 31Aputa: Eye au timinikamake, eli siwa faka:pela: a:tawa Ewa Yesuwa elapa esa: papokeye. Apula: eli sikapowemiwa kipila Ewa enene kamona itapa telakeye. 32Aputa: a:mene selese, “Niwa isu weyemi inise Kote pukawemi momateyawa Eyewi na:ma se tiye mikeye. Ikila emiwa na:ni himuwa tei wa:la amuna telalapa?”

33Aputa: a:tawa au selapola:, a:ko: kipila tesi tiyapola: Yelusaleme mene hapakeye. Apula: a:tawa Yesu kulu hanosene sena keneneipewala apula: sena kesale nokalapulu sopoke iwa kekene tiye sita:lapita: papo. 34Aputa: iyewi a:ma selese, “Amowa henekeye! Sena Sosolo Ewa mene tesilapola: Ene mene Saimonema wayakeye.” 35Aputa: a:tawa nano ketea sopoke isu honosane ha:na:newemi heteti amowa ima kekena emi wa tiye mikeye. Aputa: a:tawa Yesuyewi falawa pano tiye kinapita: a:tawa emi ela: misili papolo amowana ima emi wa tiye mikeye.

Yesu Kulu Hanosene Senayewi Ewamo Papowa Wekeye

(Ma:t 28:16-20; Mak 16:14-18; Yon 20:19-23; Apa 1:3)

36Aputa: Yesu kulu hanosene senayewi nano ketea weyamowa sela:sela: sitalapita: Yesu Ene Ewa iwamo honosane ke ine tesi tiyapola: ela: selese, “Himu hopola kiwalapulu elatipa:,” e seya.

37Apula: iwa tuteilise ipilise iyawa sena nowamo kulu ho esa: matanese papokeye. 38Aputa: Eyewi ima selese, “Kiyawa epa tuteiliseya ko:luse ela:? Kiyawa kili himu matana fa:nemi kete matanesewa ko:luse ela:? 39Kiyawa ne tiya:le ne onatu we popa! Newa Nine Newamo elakeye. Ne tomawa kesama apula: popa. Alanase, howa fowa itapa apula: kiwa itapakeye. Alawamona, kiyawa Newa fowa kiwa elapita: potakeye.”

40Au selapola:, Eyawa E tiya:wa E onatuwa ima wayakeye. 41Apula: Yesuyewi nano sopoke weyamowa ima wayakeye. Alawamona, iyawa eta: seli topumakeye. Ko:yawemiye, ili himu matana fa:na tuteilise epeya sosolo telakeye. Ikila emiwa Yesuyewi ima ta:potose, “Kiyawa weyemiwa ma:na:wa telapa?” e seya. 42Aputa: iyewi ewawa sona hepe amowa Ema mikeye. 43Apula: ili sikapowemi Eyawa tiyapola: menakeye.

44Aputa: Eyewi ima selese, “Newa kiwalapulu ene ikila emi kima seyawa amo wekeye, Puwano iyewi Newamo nano ketea sopoke amowa momateyawa Mosese elewemiwana apula: sepatosene sena pukawemiwana apula: kisala pukawemiwana nano ketea sopoke amowa sa:le heneye hetetiyaposakeye,” e seya.

45Aputa: Yesuyewi ili matanawa me kola:pemita: apula: iyawala Kote Puka momateya amowa matanemita: elakeye. 46Aputa: Eyewi ima selese, “Kote Pukawemiwa au seyakeye, ‘Keleso Ewa oya sosolo tiyapola: apula: Ewa ikiwapo usulupe tepela: kuluwa mene tesilaposakeye. 47Apula: E unuwemi ela: iyawa peleya: sopoke hanose sena kesalema emi sitalaka matana notoye apula: ili mane olokeyatela timinisene amowana iya:pita: solo amowa sela:pa:. Kiyawa tima:na: weyamowa Yelusalemewemi ma:ta: tiye ha:na:pa:.’ 48Aputa: nano ketea sopoke weyamowa kili siye papokeye. 49- Aputa: puwanowa Ni Atayewi ela: nano nowa miya:na:pela: sepapokeye. Amowa Neye kima ilikepima:na:keye. Alawamona, kiwa Yelusaleme siti honosane weyemi elatipa: Kote penaiya opola amoke falemi tepela: sinapola: kiwa sopoke amoke fopulaposakeye.”

Koteyewi Yesuwa Siliyapola: Hepenewemi Hapawa Wekeye

(Mak 16:19-20; Apa 1:9-11)

50- Aputa: Yesuyewi Ewamo kulu hanosene senawa siliyapola: Petani koamesa:wemi Eyewi putupela: hapakeye. Apula: Eyawa E tiya:wa tilitiyapola: Kotema selese, “Iwa Keyewi napola:ta:pa:” e seyakeye. 51Au sela:sela: “napola:ta:pa:” e sela:ne emiwa Eyawa iwa iya:pela: Koteyewi Ewa hepene falemi tiye fiyanekeye. 52Apula: iwa sopoke Yelusalemewemi mene hanose iwa epeyawa sosolo tiye hapakeye. 53Apula: ikila sopoke iyawa Kote koane suwemi elekiwa E unua wapiya:sela: sita:nekeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index