Search form

Luki 8

Kesale Noka Yesu Seselawa Wekeye

1Amo sikape kemi, Yesuwa koamesa: kalikalila apula: taune kalikalila emi hapa. Hanapola: Eyawa Kote Piseiki epela: ela peleya: emi solo napolo ela amo waye sila:nekeye. Apula: Ewamo kulu hanosene sena kukuluipewa ilipe hapa. 2-3- Apulapita:, kesalela: nakola kalikalila falewaya apula: ho olokeyatela fiyane sili tiye iya:waya amokiwala Yesu ilipe hapa. Ilipe hapa emiwa kesale nowa unua Meli, Makatala koamesa: amo kesale. Ewa puwanowa Yesuyewi ho olokeyatela tomoipe fiyane sili tiye iya:peya amopela: nowa unua Yoana. Ewa sena Kusa ekele. Kusa eyawa Helote koane pota:tesene. Apula: kesale nowa unua Susa:na apuluse kesale muta nokala ilipe hapakeye. Kesalela: iyawa Yesu Ewamo kulu hanosene senawanapulu Yesu Ewalapulu iwa kesalela: ili moweni amoke sesela hapa.

Nakela Sa:le Kela Yesuyewi Pale Seyawa Wekeye

(Ma:t 13:1-9; Mak 4:1-9)

4Yesu enewemi sena kesale muta noka koamesa: kalikalila amowa emi ine tese kekene tiyapola: elapita: Yesuyewi pale selese, 5“Nakela sa:le kelesene sena nowamoke nakela e sa:wa fipila hapakeye. Fipila hapa amowa noka isu kiwemi sululuwaya. Sululuwaya amowa noka sena kesalela: ha:na: tise onamunu tiye iya:peya. Apula: noka a:nema:yewi ine ketetiye mena. 6Nakela sa:le noka etewa wapa:kemi sululuwaya. Sululuwaya amowa fiyanesekiwa napolo ka fiyatepela: sikapewemi ewa hawa itapanase eleletese ke olo tikeye. 7Nakela sa:le noka mei ona honosane sululuwaya. Sululuwaya amowa fiyanesekiwa mei ona alapulu elipei ke fiyanese mei ona amoke nakela sa:le kelawa fepilise sakotise eta: fiyanemakeye. 8Aputa:, nakela sa:le noka peleya: sa:le napowemi sululuwaya. Sululuwaya amowa napolo fiyanese fowa heyawa semetei semetei esa: sakopolo semetei helesene.” Yesuyawa pale seya sowa selapola: sena kesalema unuwapo ho selese, “Sena kesale eta:wiye kiwa kena:wa elaleke, ta:ta:pa:.”

9Au selapita: ta:tapola:, Yesu Ewamo kulu hanosene senayewi Ema ta:potose, “Pale seya epamo mouwa enana?” 10- Yesuyewi selese, “Kote Piseiki ela peleya: Ewemi matana mupapo enewa kima hokato kinakeye. Alawamona, sena nokamawa Neyewi pale selakeye. Alanase, sena kesale iyawa Ne tima:na: tiwa papowamona, hene mouwa eta: seli papomakeye. Apula: Ne solo seyawa iyawa topuwamona eta: seli matanamakeye.”

Nakela Sa:le Kela Amo Pale Seya Henewa Wekeye

(Ma:t 13:18-23; Mak 4:13-20)

11Yesuyewi a selese, “Pale seya heneya mouwa wekeye. Nakela sa:le amunawa Kote solo akeye. 12Nakela sa:le isuwemi sululuwaya amuna amowa sena kesale Kote sowa ta: tiyapola: sita:newanapulu Setene ewa inapola: Kote sowa sena kesale himu matana fa:nemi tenewa tiye iya:tesene, ko:yawemiye iwa Kote Sowa seli ta: tiyapola: Koteyewi iwa mene silima:pikitise. 13Aputa: nakela sa:le noka etewa wapa:kemi sululuwaya amuna amowa sena kesale Kote sowa epelese topuwamona seka eta: seli hapama. Alanase, iyawa Kote Sowa aso kasa topukeye. Ala emi ela:, hilila nowa inapita: ili seli topuwa ke iya:peya. 14Aputa: nakela sa:le noka mei ona honosanewemi sululuwaya amuna amowa sena kesale Kote Sowa ta: tiyapola: enekeye. Alawamona nano ketea kalikalila peleya: ne weyamoke fepili tise sako tikeye. Sena kesale amokiwa nano ketea muta temana esa: hili matana apula: moweni sosolo tima:n:a esa: matane apula: nano ketea yulu tepela: epesana esa: matanesene apula: peleya: sosolo weyemi epelema:na: tela amoke ela: fowa eta: helesema apula: iwa Kelesowemi seli topuwa eta: penaiyama telakeye. 15Alawamona nakela sa:le peleya: napowemi sululuwaya amuna amowa hekeya sena kesale apula: iwa matana himu fa:na napolo ela akeye. Iyawa Kote sowa ta: tiyapola: seli talapo tiyapola: ela amowa nano ta:peya kalila nowa inakemiwa iyawa Keleso unua seli talapo tinase sikapewa fowa napolo helepesakeye.”

Senayawa Ima Ho:liyawa Pakete Hasuwemiwa eta: Fopulusemakeye

(Ma:t 5:15; Mak 4:21-25)

16- Yesuyewi sowa a sela:sela:, “Sena nowamoke imawa tutiyapola: pakete hasuwemiwa eta: fopulusema apula: wa:ta hasuwemiwa eta: tuwatesemakeye. Eta: alusema, senayawa imawa tutiyapola: hokato honosane tuwatesene ko:yawemiye sena kesale noka inisekiwa ho:liya amo potapola: inisekeye. 17- Alanase, napu weyemi nano ketea sopoke o:sulu mupapeya enewa sikapewemiwa hokato tepesakeye. Apula: napu weyemi nano ketea sopoke o:sulu mupapeya enewa sikapewemiwa Koteyawa hokato walopesakeye. 18- Alake, solo amowa kiyawa seli matane tiyapola: ta: tiya:pa:. Koteyawa matane ti sena ela amawa matana sosowa wa:ke kinaposakeye. Alawamona sena eta: seli matanama elaleke amowa Koteyawa ene eye matana ela amowa tiye iya:taposakeye.”

Yesu E Ama Apula: E Ma:ela:wa E Seyawa Wekeye

(Ma:t 12:46-50; Mak 3:31-35)

19Ikila emiwa, Yesu yowala E ma:ela:wala Ewa popa:na: mina. Alawamona, iwa pa emiwa eta: ine mako:lu telama ko:yawemiye sena kesale mutayewi Yesuwa hekiyetise fowa itapalapita: potose. 20Aputa: sena semetei nowamoke Yesuma selese, “Ki amawa ke ma:ela:walapulu iwa Kewalapulu solo sema:na:pela: inapola: hema fatemi sita:lakeye,” e seya.

21Au selapita: Yesuyewi mene selese, “Sena kesale eta:wiye Kote sowa ta: tiyapola: tima:na: tisene amowa heneye Ni ama apula: Ne ma:ela: akeye.”

Alokalapulu Hano Ko:luwewalapulu Mina Yesuyewi Itapa Tema E Seyawa Wekeye

(Ma:t 8:23-27; Mak 4:35-41)

22Ikiwapo nowemi Yesuyewi Ewamo kulu hanosene senama selese, “Niwa hano ka:na epa satepela: hawe nono fa:nemi hanakeye,” e seya. Au selapita:, iwa sopoke fala: telesene potiwemi tatiwalopela: fala:wa telepela: alotowi fukamake mene tiye hano ka:nawemi hapa. 23Iwa ha:na:sela: hano honosanewemi Yesuwa enise uwa hapa. Uwa hapa elapita:, alopo penaiya nowa hano ka:na honosanewemi inakamake hawa kalo tiyapola: poti suwemi waluse potiwa hano mutula: sinise iwa honama telakeye.

24Aputa: potapola:, Yesu ilipe hanosene sena iyawa Ewa eni enewa ha:na: kila:tese selese, “Piseiki, Piseiki, niwa hano katoma:na: mapatokeye!” Au selapita:, Yesuwa tesi tiye fiyane tese alopoyeli hano ko:luwe penaiya potiwemi ine pola:nema penaiya selese, “Alopo kewa ke iya:pa! Apula: hano ko:luwe kewala enetema,” e seya. Au selapita:, alokala ko:luwewala elipei ke itapa telakeye. Akamake hano ka:nawa ene tese eta: iminamakeye. 25Yesuyewi ilipe hanosene senama ta:potose, “Seli topu kiliwa kami elape?” Au selapita:, iwa howa hanose ipilise ikene selese, “Sena we ipa:? Eyawa alopoyeliye hano ko:luwe ama selakamakiwa seyawa ta:tatakeye. Ta:tapola:, E solo seya amo kulu hanatakeye,” e seya.

Sena Nowa Ho Olokeyatela Fiyane Yesuyewi Sili Tiye Iya:peya Amowa Wekeye

(Ma:t 8:28-34; Mak 5:1-20)

26Au selapola:, iwa potiwa fala: telepela: Kelasini sena kesale ili peleya: emi hapa. Kelasini peleya: amowa Kalili peleya: emi ela: potakamakiwa hano ka:na hawe nono fa:nemi elakeye. 27Apula: Yesuwa poti suwemi tese mowa sine sipa:lepeyawalapulu Kelasini koamesa: amo sena nowa ho olokeyatela fiyanewa emi inapita: papokeye. Sena amowa ikiwapo sopoke ewa saowa eta: kalama henese ela: sena kulu tuwatesene apana suwemi eniya: tesene. Ewa koanewemiwa eta: enisemakeye. 28Sena amokiwa Yesu potose unuwapo kalose Yesu minitapo sutesini. Sutesinapola: tela: unuwapo kalose Yesuma selese, “Kote faleyamo E Sa:wa kenase keyawa newemiwa ena ketea timinima:na:na?” Apula: Neyewi kema penaiya ta:potose, “Nemawa nakoma:na: ketea nowa kinapa!” 29Sena amokiwa au seya amowa ko:yawemiye Yesuyewi ho olokeyatelama selese, “Iya:pela: hamona”, e seya amowa topunase. Ikila sopoke ho olokeyatela amokiwa sena amowa siliye sila:nekeye. Alalapita: potapola:, sena nokamoke ewa seiniyewi tiya:walapulu onatuwalapulu ta tiye tuwapola: pota:tesene. Alawamona, seini amowa sena amoke penanose hotole inapita: potapola: ho olokeyatela amoke poluse senanama peleya: emi ha:na: enekeye.

30Aputa: Yesuyewi ema ta:potose, “Ke unua ipa:?” Eye mene selese, “Ne unua, ‘Mutakeye’,” e seya. Sena amoke au seya amowa ko:yawemiye ho olokeyatelawa ewemiwa muta fiyanenase seya. 31Aputa: ho olokeyatela iyawa Yesuma penaiya ta:potose selese, “Keyawa niwa uwalopo heka eta: popa:na: telama utesiniwemiwa toliyetiyapa.”

32Ikila emiwa kopowa muta aso pa fapolo hema emi peleya: mona:sela: sitalapita: papokeye. Potapola: ho olokeyatela iyewi Yesuma ta:potose, “Niwa ili kopolo suwemi fiyama:na:wa ililapa?” e seya. Au selapita: Yesuyewi ima selese, “Ilikeye,” e seya. 33Aputa: ho olokeyatela iwa senawemi enewa iya:pela: kopolo sita:ne amo suwemi fiyane. Fiyanapita: kopolola:wa kipila kalo tiye netalekamake akola naiyawemi sululuwaluse hano ka:na emi katolose ya:te telakeye.

34Aputa: sena kopolo pota:tesene amoke potapola:, iwa mene talewata: hanapola: sena kesale koamesa: emi sita:newanapulu peleya: hepe nokemi sita:newana sopoke sekoya hapakeye. 35Au sele inapita:, ta:tapola:, sena kesale muta sopoke amokiwa henele esa: popa:na: mina. Iwa inapola:, Yesu enewemi ine fiyatese potakamake sena puwano ho olokeyatela fiyanenewa Yesu onatu onapela: enewemi sine helapita: papo. Sena amowa sao napolo me ka tiyapola: matanawana napolo tepela: elapita: papokeye. Ala amo potapola: sena kesale ine tiya amowa ipilise tuteilakeye. 36Aputa: sena kesale papoyawa eta: pote minama sena kesale nokamawa Yesuyewi sena ho olokeyatela sili tiye iya:peya amowa iyewi papowa wa tiye mikeye. 37-38Aputa: potapola:, Kelasini peleya: sena kesale sopoke iyawa Yesuwa mene hamona e seya ko:yawemiye, iwa ipilawa ilima tese. Au selapita:, Yesuwa potiwemi tapela: ha:na:na:pela: ekamake puwano ho olokeyatela fiyanene sena amoke Yesuma penaiya ta:potose, “Newa ninipe mina:na:wa ililapa?” e seya. 39Au selapita: Yesuyewi ewa mene ilikepilise selese, “Kewa mene hanapola: ke solawalapulu ke manawanapulu imawa Koteyewi kewa sosolo weyamu seselawa sela:pa:,” e seya. Aputa: sena ewa mene ene koamesa:wemi hanapola: sena kesale sopoma nano ketea Yesuyewi ewemi timiyawa epapulakeye e seya.

Yesuyewi Kesale Kulu Mene Teisa:ta: Apula: Kesale Nowa Nakola Fala:pewa Wekeye

(Ma:t 9:18-26; Mak 5:21-43)

40Apula: Yesuwa hano ka:nawa mene satepela: inise potakamake sena kesalela:wa ewa inapita: epelesa: mene silikeye. Ko:yawemiye iyawa ewa yesipela: enenase. 41Ikila emiwa Yu sena iyewi kulukulusene koane sosolo amo yesila sena e unua Yailase sena amokiwa Yesu onatu onapela: enewemi ine tese kuniuwa kula:walopela: ela: Yesuma penano ta:potose, “Kewa newanapulu ne koane mina:na:wa ililapa? 42Ko:yawemiye ne la:le semetei nowa yapene kukuluipe tela amowa kula hananakeye.” Au selapita: Yesuwa Yailase koane ha:na:na:pela: ha:na:newanapulu sena kesale ilima emi ha:na: tiyenenapita: Ewala ilipe hanose teletese poiya hapakeye. 43Ikila emiwa kesale nowa ilipe hapa kesale amowa hekila hanose hesana ela: yapewa kukuluipe enene, alawamona mitokolo sena nowamokiwa eta: faliyetimakeye. 44Kesale amowa Yesu fa:kemi inapola: e sao kala aso fili hekemi ine kesalakeye. Kesakamake komayamakemi hekila hanose hesana enewa ke itapa telakeye.

45Aputa: Yesuyewi ta:potose, “Newamo ine kesaka eta: elala?” e seya. Au selapita: iyewi selese, “Niyawa Kewa eta: kesalamakeye,” e seya. Au selapita: Pitayewi selese, “Piseiki, sena kesalewa mutake Kewa poluse etakeye,” e seya.

46Alawamona Yesuyewi selese, “Sena kesale nowamoke Newa kesalakeye. Amowa Neyawa matanekeye. Ko:yawemiye penaiya opola Newemi ela amo hanaka nine Neyawa potakeye,” e seya.

47Au selapita: kesale amoke matanesekiwa eyewi kesatapo esekiwa Yesuyawa matana ela esa: matanese ewa kiwa pipilise ipilise Yesu salo inapola: E minitapowemi kuniuwa kula:pela: e pisei kotopela: ine hela:. Sena kesale nokamo sikapowemi eyewi Yesu kesala amo mouwa apula: ewa aso komayama kemi faleyetiwa Ema emi seyakeye. 48Au selapita: Yesuyewi ema selese, “Ne la:le, kine seli topu epamoke faleyetiyatakeye. Alake hamona. Koteyewi hopola tesewa kewalapulu elaposakeye,” e seya.

49Yesuyawa sowa au sela:sela: enewemi, sena nowa Yu sena kulukulu koane pota:tesene sena Yailase e koane emi tese inapola: Yailasema selese, “Ke la:wa kulukeye. Alake keyawa Walosene Sena epamowa siliye inapa,” e seya.

50Yesuyawa solo seya amo ta:tapola: Yailase ema selese, “Kewa ipipa. Keyawa Newemi seli topuwa eta: natelama elaleke, ke la:le epa mene tesilaposakeye.”

51Yesu Eyawa Yailase koawemi fiya tesekiwa, sena muta noka koane suwemiwa musulumita: fowa eta: apoyamakeye. Alawamona Eyawa Ewalapulu koane suwemi musuluma:na: ta:peyawa Pita nowa Yone nowa Yemese apula: sala kulu amo ina yoyeli ili amo sopolo musuyakeye. 52Musuluye tiye hanapita: potapola:, sena kesale pakiya kole ke sita:neyawa ya:peya:sela: sosolo matana:sela: sita:ne. Aputa: Yesuyewi ima selese, “Kiyawa sosolo matanese ya:lapa. Ewa eta: kulumakeye. Ewa eni elakeye,” e seya.

53Au selapita: iyawa Yesuwa akowapokeye. Ko:yawemiye, iyawa kesale sa: epamowa heneye kulukeye esa: matanese. 54Alawamona, Yesuyewi kesale sa: kulu amo tiya:wa kaopela: ela: ema selese, “Ne la:le, kewa tesima!” 55Au selapita: kesale sa:le kulu amo howa ene ewemi mene ine tese komayama kemi tesi. Aputa: Yesuyewi ima selese, “Kiyawa kesale sa: epa ma:na:wa miya,” e seya. 56Aputa: kesale sa: amo ina yoyeliwa tuteila, alawamona Yesuyewi sena kesale sopolo ima penaiya selese, “Kiyawa sena kesale nokamawa kiyewi papo weyamowa selapa,” e seya.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index