Search form

Ma:tiu 25

Kesale Pola Taloipe Sita:newa Yesuyewi Pale Seyawa Wekeye

1- Yesuyewi selese, “Piseiki mene mina:na: ikila emi, Kote Piseikipela: pote a elekiwa ela amunuse, auma:na:wa wekeye. Kesale pola taloipe sopoyewi nafa tiyapola: koawa iya:pela: sena kesale napute tiwa isu kiwemi koluma:na:pela: hapakeye. 2Kesale taloipe sopoyawa piipe nowamoke seli eta: matanemakeye. Aputa: kesale piipe nowamoke seli matanakeye.

3Alake seli eta: matanama kesaleyawa nafa semetei tiyapola: hanapola:, wela hawa potolowemi wasu tiye tiyapola: eta: hapamakeye. 4Aputa: seli matana kesaleyawa nafa tiyapola: wela hawa potolowemi wasu tiye tiyapola: hapakeye. 5Aputa: sena kesale napute tiwa sema inapita: kesale taloipe hapawa enima:na: tepita: enikeye.

6Faya elapita: nukulapo honosanewemi sena nowamoke holose, ‘Sena kesale napute tima:na:wa inatakeye. Kiyawala potapose mina.’ Aluse holakeye. 7Hopita: kesale taloipe sopowa tesile fiyanapola: nafa tutiyapola:, 8seli eta: matanama kesaleyawa seli matana kesalema selese, ‘Nini nafawa sekako tiyape. Kiyawa wela hawa nini nafa kolotea susama.’ 9Au selapita: seli matana kesaleyewi selese, ‘Eta: auma:na:makeye, niyawa kima susakamakiwa eta: ilimanakeye. Niwa sopowamopela: wela hawa ilima:pele. Wela hawa itapa tema:pekise kiwa kilipe sitoa hanapola: pa:ta wa:la:lopa:.’

10Au selapita: iyawa wela hawa wa:la:loma:na:pela: hapakeye. Hanapita: sena kesale napute tima:na:wa minakeye. Inapita: wela hawa ili wasu tiye mina kesale amowa ewalapulu ilipe semetei ma:na: ma:na:wa koane musuluyetiye hapakeye. Hanapita: isu tenamo etapeyakeye.

11- Etapeyawemi seli eta: matanama kesale piipe sopowa sikape inapola: peleya: pakia emi tese holose, ‘Piseiki, Piseiki, isu tenamowa kolo tima. Niwa mina:na:keye.’ 12Au selapita: piseikiyewi selese, ‘Neyawa heneye selakeye. Kiwa neyawa eta: potesemakeye.’ Aluse eyawa seyakeye. 13Auma:na:nase kiyawa pota: sita:latipa:. Alake Newa mene mina:na: ikilawala, opo si awawala, kiyawa eta: matanemake pota: sita:latipa:.” Aluse Yesuyewi seyakeye.

Tima:na: Tisene Senayewi Tima:na: Tiwa Yesuyewi Pale Seyawa Wekeye

(Luk 19:11-27)

14- Yesuyewi selese, “Piseiki mene mina:na: ikila emiwa auma:na:wa wekeye. Alekena inawa makene ha:na:na:nase ene tima:na: tisene senayewi ene moweniwa pota: sita:pesita: mina selapita: minakeye. 15Alake tima:na: tisene senayewi alusewa alekena ina amoke potose, ima nano ketea semetei kamuna mimakeye. Sena semetei nowamoke hele heneye penanose timiyanase ema moweni taosene piipe pota: epesita: mikeye. Aputa: sena semetei nowamoke penanose timiyanase ema moweni taosene elipei pota: epesita: mikeye. Aputa: sena semetei nowamoke kolotea penanose timiyanase ema moweni taosene semetei mikeye. Kinapola: apola: ene makene hapakeye.

16Makene hapalapita: moweni taosene piipe tili senayawa pisinisi timinise, moweni taosene piipe nowana, tiyapola: alapulu kekenakeye. 17Aputa: moweni taosene elipei tili senayawa pisinisi timinise, moweni taosene elipei nowana, tiyapola: alapulu kekenakeye. 18Alawamona, moweni taosene semetei tili senayawa peleya: ta:pela:, ene pota: enene sena amokiwa moweni taosene semetei miwa tikipiyakeye. 19Alake ikiwapo muta kotetipela: tima:na: tisene senayewi ili tilile esa:, alekena inayewi potapose mene minakeye.

20Mene inapita: moweni taosene piipe tili sena amoke moweni taosene piipe nowana tiyapola: alapulu kekenawa, alekena inama mikeye. Kinise eyewi selese, ‘Piseiki, keyawa nema moweni taosene piipe kinapita:, neyawa pisinisi timinise moweni taosene piipe nowana, tiwa Kewamopela: moweni sopowa tiye tiwa akeye.’ 21Au selapita: alekena inayewi selese, ‘Napolakeye. Kewa tima:na: tisene sena napokeye. Keyawa nema matana semetei matanese napolo timiyanakeye. Neyawa kema nano ketea kolotea pota: epesita: apoyawa keyawa napolo timiyanase, keyawa nano ketea sosolo pota: epesita: neyawa apoma:na:keye. Ke piseikiwa nekeye. Neyawa kema epelekeye. Keyawala epelepa:. Na:nipe semetei epelese sita:pesena:keye,’ au seyakeye.

22Aputa: moweni taosene elipei tili senayawa alekena ina elakemi inapola: selese, ‘Piseiki, keyawa nema moweni taosene elipei kinapita:, neyawa pisinisi timinise moweni taosene elipei nowana tiwa kewamopela: tiye ti akeye.’ 23Au selapita: alekena inayewi selese, ‘Napolakeye. Kewa tima:na: tisene sena napokeye. Keyawa nema matana semetei matanepela: napolo timiyanakeye. Neyawa kema kolotea pota: epesita: apoyawa keyawa napolo timiyanase, keyawa nano ketea sosolo pota: epesita: neyawa kewa apoma:na:keye. Ke piseikiwa nekeye. Neyawa kema epelekeye. Keyawala epelepa:. Na:nipe semetei epelese sita:pesena:keye,’ au seyakeye.

24Aputa: moweni taosene semetei tili senayawa alekena ina elakemi inapola: selese, ‘Piseiki, neyewi matanesekiwa, “Kewa sena komokeye. Kewa kine alekena ina ela kemi, tima:na: tisene sena kewamopela: ke alekenawemi nakela kelawa, fo watapita:, keyawa tine, au selesekeye.”+ Aluse Neyewi matanema:na:pela: 25newa ipilise ela: ke moweniwa peleya: ta:pela: tikipiyakeye. Tikipiyawa sitiyapola: keyewi kiwa kinawa kema mene kinakeye.’ 26Au selapita: alekena inayewi selese, ‘Kewa tima:na: tisene sena hele heneye olokeyatelakeye. Kewa tomayewi mapolose tima:na: tiya:sela: elakeye. Keyewi matanesekiwa, “Eyawa alekena eta: kelama kemi nano ketea nasewa tisekeye.” 27Aluse matanese ne moweniwa keyewi pa:eke tuwatoluwamona ke elalakeye. Tuwatapitekiwa moweni kolotea nowana wapa:kemi pape mapekeye. Newa mene inise moweni kokonose tiye tiwala, moweni kolotea papeyawala, timapekeye,’ au seyakeye.

28Alanase alekena inayewi sena nokama selese, ‘Moweni taosene semetei ene ema pota: epesita: miwa mene tupa. Tutapola: moweni taosene taloipe tili senama moweni taosene semetei kina:pa:. 29- Alake senayewi nano ketea pa:ta tesenema, nano ketea nowana miya:na:keye. Kinapita:, ene enawa sosolo teselaposakeye. Aputa: nano ketea nowa eta: tesenema senayawa nano ketea nowa elapita: tukutiyaposakeye. 30- Tima:na: tisene sena olokeyatelawa mowa yopolotela peleya: tapowemi toliyetima. Peleya: emi sena kesale ya:pelese peka kalo na:sela: sitalaposakeye.’ Aluse alekena inayewi seyakeye.” Aluse Yesuyewi pale seyakeye.

Piseikiwa Inapola: Peleya: Weyemi Sena Kesale Sopowa Takalema:na:wa Wekeye

31- Yesuyewi selese, “Sena Sa:wa Nekeye. Newa inisekiwa ho:liyawalapulu hepene sena mutawalapulu ninipe mina:na:keye. Inisekiwa Newa Piseiki sosonase sea ho:liya sopolo emi helema:na:keye. 32Helapita: Ne minitapowemi sena kesale peleya: sopoke emi tese siliye inapita: kekenepesakeye. Kekenawa Neyewi tipipilise takalepesakeye. Alake a:pele sipiwalapulu kopolo nanikosewalapulu tisilakolose sita:newa, a:pele sipi inayewi epapuluse Neyewi tipipilise takalepesakeye. 33Takalese a:pele sipi tiya:le ili tapowemi apola:, kopolo nanikose tiya:le hukalo tapowemi apola:, aluse takalepesakeye.

34Aputa: Newa Piseikipela: ela: ne tiya:le ili tapowemi, sena kesale takalese apoyama weyamu sema:na:keye. ‘Ni Atayewi kiwa napola:pewa mina. Kiwa Koteyewi e sa:nase kiwa neyewi piseikipela: pote elaposakeye. Newalapulu epesena:pela: mina. Puwano fa:nemi, peleya: sosolo weyamowa ma:ta: ti ikila emiwa, kiwa Newanapulu sita:pesena:wa Koteyewi hekeya:sela: apoyakeye. 35Aputa: Newa menipita: kiyewi Nema ma:na: nasewa kinisekeye. Newa hano menipita: kiyewi newa hano maita: kinisekeye. Newa himini inapita: kili koane newa minapela: silisapekeye.

36Newa nano ketea misitiya ela: sao itapalapita:, kiyewi Newa seselese sao kinisalekeye. Newa nakola ka:pelalapita:, kiyewi Newa seselesapekeye. Newa tipolo selawatapita:, kiyewi Newa potapose inisapekeye.’ Aluse Neyewi sema:na:keye.

37Aluse selapita: Kotema hekeya matana sena kesale Nema weyamu selaposakeye. ‘Piseiki, Kewa menipita:, asu niyewi Kema ma:na: nasewa mina? Kewa hano menipita:, asu niyewi Kema hano maita: mina? 38Kewa asu himini inapita:, niyewi Kewa minapela: silila? Kewa sao itapalapita:, niyewi asu Kema sao mina? 39Kewa nakola ka:pelalapita:, asu niyewi Kewa seselala? Kewa tipolo selawatapita:, asu niyewi Kewa potapose minana?’ Aluse Kotema hekeya matana sena kesaleyewi selaposakeye.

40Aluse selapita: Neyawa ima weyamu sowa sema:na:keye. ‘Neyawa kima heneye selakeye. Neyawa nine ne ma:e amunawana, nine ne ate amunawana, semetei nowa kolotea esa: enewa kiyawa seselalaleke Newamo seselakeye,’ au selaposakeye.

41Aputa: ne tiya:le hukalo tapowemi sena kesale apoyama weyamu sema:na:keye. ‘Kiwa sopoke olokeyatelakeye. Setenepelekiwala, Seteneyewi tima:na: tisene senapelekiwala, tei eta: sekakolosemawa heke tiye apoyakeye. Kiwala Newa iya:pela: epemi hamona, au selaposakeye. 42Alake Newa menipita: kiyawa nema ma:na: nasewa eta: mimakeye. Newa hano menanapita: kiyawa nema hawa maita: eta: mimakeye. 43Newa himini inapita:, kiyawa newa minapela: eta: silimakeye. Newa nano ketea misitiya ela: sao itapalapita:, kiyawa nema sao eta: mimakeye. Newa nakola ka:pelalapita:, kiyawa newa eta: seselamakeye. Newa tipolo selawatapita: kiyawa newa potapose eta: minamakeye.’ Aluse Neyawa sema:na:keye.

44Aluse selapita:, iyawa Nema weyamu selaposakeye. ‘Piseiki, Kewa menise elapitekiwala, hano meina:sela: elapitekiwala, himini inapitekiwala, sao itapalapitekiwala, nakola elapitekiwala, tipolo selawatapitekiwala, asu niyewi Kewa pote iya:peyala?’ Aluse iyewi selaposakeye.

45Aluse selapita: Neyewi ima weyamu solo mene sema:na:keye. ‘Neyawa kima heneye selakeye. Sena kesale kolotea esa: enene semetei nowa, kiyewi eta: seselamake, kiyawa Newa pote iya:tesalekeye.’ Aluse Neyawa sowa mene sema:na:keye. 46- Alake iwa kemi kokolo kao falasima:na:pela: nono kolemi hanapita:, alawamona, Kotema hekeya matana sena kesalewa Kotewalapulu kokolo kao sita:pesena:pela:, nono falemi hanaposakeye,” Aluse Yesuyewi seyakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index