Search form

Ma:tiu 27:15-19

“Yesuwa Sanose Kula:pa:.” Sena Kesaleyewi Au Seyawa Wekeye

(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Yon 18:39-40)

15-19Pailateyewi matanese, “Yu senayawa Yesuma kanakese sana kumita: newa elakemi siliye minakeye,” aluse matanakeye. Matanepela: Yesu kotola opo emi Yesu sowa Pailateyewi ta:ta:sela: elapita:, Pailate ekeyewi Pailate enewemi sena nowa hamona seyakeye. Hamonapita: sena amowa hanapola: Pailatema selese, “Keyewi kine kesaleyewi solo sekepiyawa wekeye. ‘Napu neyewi uwa koane sena napolo Yesuwa paponase himuyewi sosolo matanepela: elakeye. Alanase sena napowa falasipa. Iya:ta:pa:,’ au seyakeye.” Aluse sena mina amoke selapita: Pailateyewi topukeye.

Aputa: Koane Helepa:pe Matanema:na:pela: Tikina ikila emiwa tipolo selawapo sena semetei nowa Lome kamani sena piseikiyewi silikepilisekeye. Tipolo selawapo sena semetei nowa silikepimita: Yu senayewi ta:pele tise, “Sena amowa silikepila:pa:,” esa: ta:pelepita: kamani piseikiyewi silikepilisekeye. Alake Yesuwa kotola ikila emiwa sena heneye olokeyatela unuwa Palapase tipolo selawapo elapita: potapola:, Yu sena muta kekenama Pailateyewi selese, “Sena mene silikepima:na:wa ikamo silikepima:na: matanepa:? Palapasewalao, Yesu Kelesowalao, ikamo silikepima:na:na?” au seyakeye.

20Alawamona, pilisiti sena sosoyawala, Yu sena tililayawala, iyawa sena kesale sopoke kekenama se tiye kinise selese, “Yesuwa sana kuluse Palapasewa silikepila:pa:, e sela:pa:.”

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index