Search form

Mupapo Hokatea 21

Mei Hiwala Peleya: Hiwala Neyewi Papowa Wekeye

1- Meiki puwano enewana, peleya: puwano enewana kotetinase, meiki hiwala peleya: hili amowana neyewi papokeye. Neyewi potakamake hano ka:nawana itapakeye. 2- Aputa: siti napolo ho:liyawa, Yelusaleme siti hili nowa, hepene falemi tese Kote ela peleya: emi minakeye. Minawa kesale senama sepema:na: hanosene epapuluse, toma momateya napolo epapuluse Yelusaleme sitiwa heneye napolo telakeye.

3- Apula: neyewi ta:takamake piseiki sea emi ela: soye unuwapo selese, “Kote koawa sena kesalewalapulu ilipe elakeye. Sena kesalewalapulu Kotewala ilipe elakeye. Sena kesale sopoke Kote sena kesalekeye. Sena kesaleyewi ili piseiwa Kote Ene ekeye. Kote iwalapulu semetei elakeye.

4- Sena kesale ya:la si hano sopowa Koteyewi Ene helaposakeye. Helese itapa tepela: sena kulapita: ya:lesene heneye itapa telakeye. Me wa:ke iwa maya:laposakeye. Sena kuma:na:wana heneye itapa telakeye. Toma olose himu nakolosewana itapa telakeye. Nano ketea puwano alusewa sopoke itapa telakeye,” au seyakeye.

5Aputa: Piseikiyewi sea emi enene selese, “Ta:ta:pa:, nano ketea sopoke Neyewi hili me apolakeye. Weyamu momatepa:. Ne solo amowa heneye sokeye. Neye selese auma:na: e seyawa heneye aupesakeye. Alake kiyawa ta: tiya:pa:,” au seyakeye.

6- Eyewi wa:ke selese, “Nano ketea sopolo amowa timini tiyapola: kotetikeye. Nano ketea sopoke ma:ta: tiwala Nekeye. Apula: sikapewa nano ketea sopoke kotetiyaposa apoma:na:wana Nekeye. Alake sena nowamoke selese, ‘Newa hano ma:na:tepo,’ au selapitekiwa hano si fiyatesene amowa maita: mokopo miya:na:keye. Kinapita: hawa na:sela: ewa falela hene henewa tiyaposakeye.

7- Senayewi kisi sano tiye toliyetisene, Koteye ema Falela hene henewa E nano ketea napolo sopowa kinaposakeye. Sena amowa Ne sa:le tepesakeye. Newa E Kote tepesakeye. 8Alawamona senayewi Kote kisi senawanapulu tetese ipilise mene kikiya hanosene senawana, sena Newemi himu semetei esa: eta: matanesema senawana, olokeyatela tisene senawana, sena kumita: sanosene senawana, kesale iwei tisene senawana, fapolo selesene sanosene senawana, fapolo selesene senawana, ho olokeyatelawa isanese mokopo kotema wapilise selesene senawana, mokopo selesene senala:wana, iwa sopoke hano ka:na enene epapula saofa tei wa:la epapula honosanewemi toliyetikeye. Tolusulawa atepe kulusewa epakeye,” aluse piseiki sea emi enene selesapekeye.

Yelusaleme Siti Hiwa Wekeye

9Aputa: hepene sena tomoipe sopoyewi tisi tomoipewemi nano ikomo sosolo woliyetise tomoipewa tiyapola: sita:ne amowa, hepene sena semetei nowamoke nema selese, “Kewa newanapulu mina. A:pele Sipi Sa:yewi kesale tima:na:wa kema waloma:na:keye.” 10- Au selapita:, hepene senayewi newa siliyapola: uwa koane amuna potosene tokomo sosolo tumu hapakeye. Ha:na: hetetiye sita:la:, hepene senayewi nema walose selese, “Kote siti ho:liya napolo Yelusaleme sitiwa Kote peleya: hepene falemi tese epe iniseya pota:pa:,” aluse waiyakeye.

11Walopita: neyewi potakamake, Kote ho:liyawa epe iniseyawa heneye ho:liyakeye. Ho:liyawa etewa unuwa yasepa papaya epapula, apula: etewa unuwa kalisitole hano kalaiya napolo potosene amuna, sitiwa ho:liya papayakeye.

12- Apula: Yelusaleme sitiwa solalapokeye. Solawa hepela pama isu tenamowa kukuluipewemi hepene sena kukuluipe sopoke potapola: sita:nekeye. Isu tenamowa kukuluipewemi Isolaiya sena maya unuwa kukuluipe momateyakeye. 13Opo inisene tapowemi emi ela:, isu tenamowa usulupe sita:nekeye. Apula: fa:tamo tapowemi emi ela:, isu tenamowa usulupe sita:nekeye. Apula: komamo tapowala, isu tenamowa usulupe sita:nekeye. Apula: opo sinisene tapowala, isu tenamowa usulupe sita:nekeye. 14Aputa: solawa penaiya temita: sola mouwemi etewa kalopo kukuluipe tuwapolapokeye. Etewa kalopo kukuluipewemi A:pele Sipi Sa:yewi apasolo walosene sena kukuluipe unuwa momateyakeye.

15- Apula: hepene senayewi nema puwano seya semetei kemi koloyewi timiya ta:pelesene ulula tiya:yewi tiyapola: elakeye. Sitiwala, siti isu tenamowana, siti solawala, ta:pele tima:na:ke, ta:pelesene ulula amowa tiyapola: elakeye. 16Ta:pelesene ulula amowa siti ta:pele tiyapola:, siti wa:tekawala, siti wa:nokala, siti waloka senatowala, ta:peyawa semetei kamunakeye. Wa:tekawala heneye pama taosene elipei sakopolo elipei kilomita (2,200), apula: wa:nokala heneye pama, taosene elipei sakopolo elipei kilomita (2,200), apula: waloka senatowala heneye pama, taosene elipei sakopolo elipei kilomita (2,200), aluse ta:pele tikeye. 17Apula: siti sola wa:nokawa ta:pele tiyapola:, aluse talo tekapeipe apula: tekapeipe (66) mita amunakeye. Ta:peyanase senayewi koane tiyapose ta:pelesene epapuluse hepene senayewi ta:pele tikeye.

18- Sola amowa etewa kalopo unuwa yasepa ho:liya napoyawa solalapokeye. Siti tiwa kolo napolo heneye sopoyewi tikeye. Koloyewi tiwa kalasi papaya amunakeye.

19Siti solawa penaiya temita: sola mouwemi etewa kalopo sita:nekeye. Apula:, etewa napolo ho:liya muta kalikalila moweni sosoyewi wa:la:losewa etewa kalopowemi papeyakeye. Papeyawa akewa etewa kalopo ho:liya unuwa yasepa, elipeiwa unuwa sa:faya, osoka unuwa akete, pinika unuwa emelao, 20piwa unuwa satonikisa, tekaka unuwa kaniliane, tomo unuwa kilisolaete, olo unuwa peleo, akota unuwa topase, talo unuwa kilisopelese, kenene unuwa hayasine, kukuwa unuwa ametise, aluse etewa unuwa papeyakeye.

21Apula: isu tenamowa kukuluipewa nano koiya napolo kapolo amuna e unuwa pulole, moweni sosolo wa:la:losene kukuluipe sopoke timiyanakeye. Isu tenamo kukuluipe semetei semeteiwa nano koiya napolo kapolo amunayewi pulole semetei tiye timiyanakeye. Apula:, sitiwemi isu sosowa kolo napolo sopoyewi timiyanakeye. Koloyewi timiyawa kalasi papayawa amunakeye.

22Aputa: Yelusaleme siti hiwemi Kotema wapilise koawa itapakeye. Koiyawemiye, Kote Hene Heneye Piseiki Sosolo amowana, A:pele Sipi Sa:le amowala, emi sita:nenase A:tewi Kote koane epapuluse ikila sopoke a:ma wapiyakeye. 23- Yelusaleme siti hiwemiwa opo ho:liyawala, kunei ho:liyawala, eta: holiyamakeye. Koiyawemiye, Kote Ene ho:liya semetei ho:lula:pela: elakeye. Apula:, napa ho:lulusene epapuluse A:pele Sipi Sa:le amowa ho:lula:pela: elakeye. 24- Apula: Yelusaleme sitiwemi ho:liya emiwa sena kesale sopoke peleya: kalikalila sita:newa hanaposakeye. Peleya: sopoke sena piseikiyewi Yelusaleme siti hiwemi ili nano ketea napolo kalikalila tiye tiwa tiyapola: musuluyetiyaposakeye.

25- Apula: Yelusaleme siti hiwa eta: yopolo tesemakeye. Auma:na:nase isu tenamowa maetalaposakeye. Eta: etayemake, ikila sopoke isu tenamowa kolowapola: elaposakeye. 26Aputa: peleya: sopoke emi sena kesaleyewi nano ketea napolo kalikalila tiye tiwa, Yelusaleme siti hiwemi tiyapola: hanaposakeye.

27- Aputa: nano ketea olokeyatelawa Yelusaleme siti hiwemi tiyapola: mahanaposakeye. Ho olokeyatela isanese ho ama wapilisene senawana, mokopo selesene senawana, Yelusaleme siti hiwemi mahanaposakeye. Alawamona, A:pele Sipi Sa:yewi pukawemi sena kesale kokolo kao sita:pesena:wa, unuwa momateya sena kesale ili amo semetei Yelusaleme siti hiwemi hanaposakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index