Search form

Mupapo Hokatea 4

Hepene Falemi Kote Elakemi Wapiyawa Wekeye

1Yesuyewi selapola: itapa tepela:, neyewi potakamake hepene koane isu tenamowa kolotiyapita: papokeye. Puwano wa:polo sanawamuna tepita: solo topu semetei amoke nema selese, “Kewa weyemi mina. Kewa weyemi inapita: nano ketea sopoke auma:na:wa neyewi kema waloma:na:keye.”

2- Au selapita: kipila kemi Ho Napowa Newemi sosolo tese ela: newa hepene falemi hanapola: elapita: papokeye. Hetetiyapola: ela: neyewi nano ketea papowa wekeye. Sena piseiki sea emi sena nowa semetei helapita: neyewi papokeye. 3Potakamake etewa unuwa yasepa ho:liya amunawana, etewa keyalo unuwa kaniliane ho:lilise ho:liya papaya epapuluse senawa tomawemi ho:liya, ho:liya papalopita: papokeye. Apula:, Ene piseiki sea sapatolo hekela emi etewa imona unuwa emelao amuna ho:liya elakeye. 4Piseiki sea amowa honosane henewemi piseiki sea noka kalose hekelese akeyawa talo elipeipela: pinipe (24). Piseiki sea emi sena sololo tilila talo elipeipela: pinipe (24) henekeye. Iwa henewa tapola koiya kapela:, koloyewi timiya ha:tiwa fopula: henekeye.5- Piseiki sea emi saiyakolose kunukuna feya sosokeye. Piseiki sea mini tapowemi kotia tomoipewa tutiyapola: ho:lilise sita:nekeye. Kotia tomoipewa Kote ho tomoipewa epakeye. 6- Apula:, piseiki sea minitapowemi hano ka:na amuna kalaya hene heneye napolo etewa unuwa kilisitole epapulakeye.

Apula:, piseiki sea hekela ewa henewa mapatose, nano falela a:pele amuna pinipe sita:nekeye. Nano falela a:pele amuna pinipewa si muta minitapowala noka fa:se tapowala sita:nekeye. 7Nano falela a:pele amuna akewa a:pele laeone amunakeye. Ateka kopolo kau kula amunakeye. Osoka sena miti amunakeye. Pinika a:nema: usunu epi futiye hananapita: papokeye. 8- Nano falela a:pele amuna pinipewa semetei semetei esa: epiwa tekapeipe sita:nekeye. Apula:, ili epi sopowemi si muta amowa iliye tikeye. Ikila sopoke, ikilawala, nukulapowala, nano falela a:pele amuna pinipeyewi kao selesekeye. Seyawa wekeye.

“Napolo hekeya sopolo, napolo hekeya sopolo, napolo hekeya sopolo, Kote hene heneye napolo hekeya sopolo elakeye. Piseiki Kote hene heneye penaiya sosolo elakeye.

Kote puwano kao enewala, yemiwana elakeye. Sikapewala elaposakeye.” Aluse iyewi kao selesekeye.

9Aputa: Piseiki Kote sea henewa kao elaposakeye. Nano falela a:pele pinipeyewi Piseiki Kotema wapilise, Kote unuwa wapilise Ema napolo esa: wapilise seya ikila semetei kemi, 10sena sololo tilila talo elipeipela: pinipewala (24:) Piseiki Kotema wapilima:na:pela: panoka:pela:la:, peleya: kolemi falopela:la: Ema wapiyakeye. Wapilise iyewi kolo pisei ha:ti fopiyawa kolutiyapola:, Piseiki Kotema kinise Ewa enene seawa mapato tolusupela: selelese,

11“Kewa nini Piseikikeye. Kewa nini Kotekeye. Alanase niyewi Kema wapilikeye. Niyewi Ke unuwa wapilikeye. Ke penaiyawa sosonase Kewamo semetei wapilikeye.

Keyawa nano ketea sopoke ma:ta: tikeye. Keye matanawamunuse nano ketea sopoke timiyakeye.” Aluse sela:nekeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index