Search form

Lome 15

“Keleso Sena Nowamo Sesema:na: Matanepela: Tiya:pa:,” Au Seyawa Wekeye

1Sena niye Yesuwemi himu semetei esa: penaiya matanepela: sena Yesuwemi himu semetei esa: matanepela: eta: penaiyama sitalaka, niye iwa sesepa:. Apula:, niyewi ili hililawa tiya:pa:. Niyawa niwamo semetei sesema:na: matanepa. 2Alake niyewi sopoke semetei semetei esa: Keleso ma:ela: ate nowa epelepa:se seselese timinipa:. Iyewi Koteyewi alusewa seli kulu hanose matanemita: iwa seselese timinipa:. Aluse timinipitekiwa iyewi Yesuma himu semetei esa: matana amunuse penanose sita:laposakeye.

3- Koiyawemiye, Kelesoyewi Ewa Ene ewamo sesemita: matanepela: eta: timakeye. Eyewi E alusewa Kote pukawemi Tepitiyewi weyamu momateyalakeye. “Koteo, senayewi Kema wepi selapose elawamona, Nema wepi seyakeye,” aluse momateyalakeye.

4Koiyawemiye, puwano fa:nemi Kote pukawemi momateyawa niyewi matanemita: momateyakeye. Aputa: Kote solo momateyawa niyewi akelese, niyewi Kotema himu semetei esa: matana amunuse penana:pela: sita:la:, Koteyewi Ene napola: tese aupesakeye e seyawa hetetimita:, niwa yesipela: sitalakeye.

5Aluse sita:pesita: neyewi kiwamopela: weyamu kulukulula:la:keye. Kiyewi sopoke Yesu Keleso kulu hamonite Koteyewi kiwa sesemita: matanekeye. Alake kiwa Keleso kulu hanose sita:la: kiwa kilipe kemi himu semetei esa: sita:pesita: matanekeye. Kili himu semetei esa: matanesewa Koteyewi penanosekeye. Aputa: kiwa kilipe kemi napola: tese o:sulu hopola sita:pesita: Koteyewi timinisekeye. 6Aumita:, kiyewi sopoke himuyewi semetei apula: meatewi semetei selese, “Koteo, Kewa niyewi wapiyakeye. Nini Piseiki Yesu Kelesoyewi ni Ata sosowa Kewakeye.” Aluse kiyawa Kotema wapilimita: neyewi kiwamopela: kakasilise kulukulula:la:keye.

Yu Senawana Yu Senama Telawala Yesu Kelesoyewi Sesewapowa Wekeye

7Yesu Kelesoyewi kiwa nekanese sili epapuluse kiyawala Kelesowemi kulu hapa sena kesale sopoke aluse nekanese siliya:pa:. Seila:tapola: sitalapita: Kote unuwa sosolo meapolaposakeye. 8Koiyawemiye, inapola: ela: Kelesoyewi Yu sena iwamopela: seselese tima:na:pela: minakeye. Yu senayewi tilila kouwa meima Koteyewi tima:na: aupesakeye aluse seyakeye. Seyawa Yu senayewi henenakeye, au semita:, Yesu Keleso peleya: weyemi minakeye.

9- Apula: Kelesoyewi Yu senawa sesela kamoke Yu senama telawala seselakeye. Apula: Yu senama telawala Koteyewi hauwekilalakeye. Eye hauwekilise, Keleso inapola: Yu senama telawa seselakeye. Seselanase yemiwa Yu senama telawala Kotema wapiyakeye. Wapilise amowa Koteyewi E pukawemi puwano fa:nemi sepatosene senayewi aluse momateyalakeye.

“Koteo, Keye Yu senama telawa hauwekilisenase newa Yu senama enewemiwa ikila emiwa, Kema wapiyakeye.

Ke unuwamo wapilimita: Kema kisakeye.”

Aluse, Tepitiyewi Kotema seyawa momateyalakeye.

10- Apula: Kote pukawemi momateyawa solo nowa weyala momateyalakeye. Moseseyewi momatelese,

“Yu senama tela kiwala, Koteyewi sena ta:peya Yu sena alapulu kekenepela: epelepa:.”

11- Apula: solo nowa momateyawa wekeye.

“Yu senama tela kiwa, Piseiki Kotewa wapilipa:.

Sena kesale sopoke peleya: sopowemi Kotema selese, ‘Ke unuwa Sosokeye,’ au selaposakeye.”

Aluse, Kote pukawemi momateyalakeye.

12- Apula: solo nowa Aisaiayewi seyawa wekeye.

“Tepitiyewi inawa Yesiyewi ma:ta: tiye hapa sena maya emiwa sena sa:le nowa keisa:taposakeye. Amowa ‘Yesi i sou’ howapesakeye.+

Eyewi Yu senama telawa Piseikipela: pota:la: epesita: Koteyewi apoma:na:keye.

Aluse Ewemi himu semetei esa: matanepela: sita:la: Yu senama telayewi yesipela: sitalakeye.”

Au seya, Aisaiayewi momateyalakeye.

13Alanase kiwamopela: neyewi weyamu kulukulula:la:keye. Kima nano napolo Koteyewi miya:na: seyawa, kiyawa tima:na:pela: yesipela: sitalakeye. Alake kiyewi Kotema himu semetei esa: matanepela: sita:la:, Koteyewi kima himu epelesewana, himu hopolawala kili himu matanawemi woliyetimita: neyewi kulukulula:la:keye. Alake Ho Napoyewi penaiyayewi kiwa Kotema himu semetei esa: matana amunuse sosolo temita:keye.

Poleyewi Sawi Momateya We “Neyewi Yu Senama Tela Ili Tima:na: Tisene Sena Telakeye,” Au Seyawa Wekeye

14Ne ma:ela:o, kiyawa seli alusewa timinise, apula: seli alusewa matanepela:, epapuluse sitalakeye. Alake kiyewi Kelesowemi kulu hapa sena kesalema nano napolo matanepela: alusewa solo se tiye kinapitekiwa ililakeye. Aluse neyewi matanesekeye. 15Alawamona, Koteyewi newa matanese mokopo seselese neyewi kima sawi momateya we solo noka muta penaiyakeye. Kote sowa kiyewi kepoliyetima:pekitise neyewi kima momatekeye.

16Newa Yesu Keleso E tima:na: tisene sena amunuse epesita: Koteyewi newa ta:peyakeye. Yu senama telawa sesemita: Yesu Keleso tima:na: tisene sena timinimita: Koteyewi newa ta:pele tiyapola: timinipa:, au seyanase neyewi timiyanakeye. Sena kesaleyewi Kotema seli wapilimita: pilisiti senayewi iwa seselesene epapuluse, neyawana Yu senama telayewi Kote solo napolo alusewa matanemita: seselakeye. Apula: senayewi Kotema a:pele sipi kinapita: pilisiti senayewi tiye, Koteyewi popita: etewa kalopo wapa:kemi tiye tiyapola: timinisene epapuluse, Yu senama telayewi Kotema himu semetei esa: matanemita:, neyewi timiyanakeye. Himu semetei esa: matanesene sena kesale amowa Koteyewi popita:, neyewi kinisene aluse, Kotema nano mokopo kinapita: Koteyewi epelesekeye. Epelese nano mokopowa epe tiseya amunuse, himu semetei esa: matanesene sena kesale amowa Eyewi siliyakeye. Siliyapola: ili himuwemi Ho Napowa epesita: apoyakeye.

17Koteyewi nano timinisewa neyewi Yesu Kelesowalapulu semetei timiyanakeye. Ewalapulu semetei timinise seli tiya:sela: ela: newa epelekeye. 18Koteyewi nano timinisewa Yesu Keleso emi neyewi nano timiyawa neyewi hokato penaiye selakeye. Nano nowa eta: sema:na:makeye. Eyewi newa hamone Yu senama telayewi Kote solo amowa topukeye. Neyewi solo se tiye miwa iyewi ta:tapola:, apula: neyewi nano timiyawa iyewi potapola:, amunanase Kote sowa iyewi seli topukeye. 19Aputa: iyewi papowa wekeye. Koteyewi Ene matane tiye nano kalikalila penanose timinisewa sena kesaleyewi potapola: neyewi timiyakeye. Ho Napoyewi newa penanose Kotewemipela: neyewi timiyakeye. Koteyewi newa hamone e seyanase newa Yelusaleme siti emi ma:ta: tiye, taune sopoke nokemi hanapola: Ililikame peleya: emi hanapola:, amowa sitiyetiye eta: hapamakeye. Aluse, Yesu matanemita: solo napowa solo kine hanapola: yemiwa se tiye kinapola: kotetikeye.

20Aputa: Koteyewi nano timinisewa tima:na:pela:, ne himuyewi weyamu epelese matanesekeye. Sena kesaleyewi Yesu Kelesowa eta: topuma peleya: emi neyewi se tiye miya:na:pela: epelekeye. Alawamona sena nowamoke i sekapo puwano kelanase kulukulu koane hene tima:na: neyewi mapolosekeye. Alusene epapuluse sena nowamoke Keleso matanemita: solo amowa se tiye kinapola: tiyapose sikape neyewi se tiye miya:na:pela: ha:na:na: mapolokeye. 21- Alawamona, neyewi sepatosene sena Aisaiayewi momateyawa kulu hapakeye. Aisaiayewi momateyawa wekeye.

“Sena kesalema Ewa+ se tiye miya:na:pela: sena nowa eta: hanosema kamowa, sikape iyewi ta:tapola: matanepesakeye.

Puwano Kote solo amowa eta: topuma kamunuse, sikape iyewi ta:tapola: matanepesakeye.”

Aluse, Aisaiayewi momateyalakeye.

Lome Sitiwemi Kelesowemi Kulu Hapa Sena Kesale Sita:newa Poleyewi Popa:na:pela: Ha:na:na:nase Matanese Seyawa Wekeye

22- Newa nano timinise ela:, kiwa popa:na:pela: mina:na:keye elawamona, ikila sopoke nano tisewamoke etapela: kiwa potapose eta: minamakeye. 23Eta: minamanase, kamunuse yemiwa peleya: weyemi Yesu matanemita: solo napowa, neyewi sena kesale sopoma se tiye miwa iyewi topukeye. Yapene muta honosane emiwa neyewi kiwa popa:na:pela: mina:na:wa sosolo matanakeye. 24Newa Sepene peleya: emi ha:na:na:, kiwa sitala inapola:, emi Sepene peleya: emi ha:na:na:keye. Hanapose epe iniseya ikila emiwa, kiwalapulu kolotea elapose matanekeye. Ikila emiwa kiwa potose sosolo epelepesakeye. Newa Sepene peleya: hanakemiwa kiyawa newa sesemita: matanekeye.

25- Alawamona yemiwa kiwa sitala newa seta: minama ela:, newa Yelusaleme sitiwemi puwano ha:na:na:keye. Hanosekiwa Kelesowemi kulu hapa sena kesale epela: moweni tiye tiwa ima miya:na:pela: ha:na:na:keye. 26Aluse Yelusaleme sitiwemi Kelesowemi kulu hapa sena kesale amowa nano misitiya sitalakeye. Misitiya sita:nenase Masetonia peleya: emi Kelesowemi kulu hapa sena kesaleyawala, Akaia peleya: emi Kelesowemi kulu hapa sena kesaleyawala moweni tiye tikeye. 27- Moweni tiye tiwa iyewi matanese epelese tiye tikeye. Mane weyamowa Yu sena iwamo seselese moweni miwa seli napokeye. Koiyawemiye, Yesu matanemita: solo napowa Yu sena tapo se tiye kinise, Kote newa Yu senamanase seselakeye. Alanase Yu senama telayewi Yu senawa tomayewi newa+ seselese miya:na:keye.

28Iyawa moweni amowa neyewi tiyapola: Yelusaleme sitiwemi hanapola: moweni mokopo miwa Kelesowemi kulu hapa sena kesalema kinapola: itapa tepela: newa Sepene peleya: ha:na:na:keye. Ha:na:na:nase newa kiwa sitala mina:na:keye. Inapola: emi Sepene peleya: emi ha:na:na:keye. 29Newa ina ikila emiwa Kelesoyewi napola:tesewa newanapulu sosolo tese enenase, neyewi kiwa napola:taposakeye.

30Ne ma:ela:o, nini Piseiki Yesu Kelesoyewi niwa sopoyewi Kotepela: timinimita: seselesekeye. Nini himuwemi Ho Napowa enenase niyawa ninipe kemi himu hapawa matanekeye. Alake kiyawa newa sesemita: neyewi kima nano nowa penanose selakeye. Nema nano hilila hetetiyapita: Koteyewi newa sesemita: newamopela: kakasilise kulukulupa:. 31Kulukuluse newa Yutia peleya: hanakemiwa, Kote sowa fa:se kinisene senayewi newa sukulu tiye sama:pekitise, Koteyewi newa sesemita: kulukulupa:. Apula: Yelusaleme sitiwemi Yu senama telayewi moweni amowa Keleso sena kesaleyewi epelese timita: kulukulupa:.

32Aluse, Koteyewi nema kili sitiwemi hamonapita: newa epelese mina:na:keye. Newa inisene ikila emiwa kiyewi newa penanose, apula: neyewi kiwa penanose, aluse niwa ninipe epelema:na:keye. 33Himu hopola mouwa Kote Ene ekeye. Koteyewi kiwa sopoke seselesaleke kili himu hopola sita:pesita: matanekeye. Koteyewi alalakeye. Aluse matanepela: neyewi kulukulula:la:keye. Henekeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index