Search form

Lome 16

Lome Sitiwemi Kelesowemi Kulu Hapa Sena Kesale Sita:nema Poleyewi Matanawa Wekeye

1Neyewi Kelesowemi kulu hapa nini ate Fipi, kiwa sitala inapitekiwa, kiyewi ewa napola:ta:pa:. Senekilia taunewemi Yesu Kelesopela: Fipiyewi timinisekeye. Fipiyewi Yesu Kelesowemi kulu hapa sena kesalewa seselese timinisekeye. 2Timinipita: kiyewi Piseiki Yesu Kelesowa matanepela:, Koteyewi senama epelese siliyapola: epapuluse, kiyewi Fipiwala kiwa epesita:ya inapitekiwa, kiyewi siliya:pa:. Fipiyewi nano nowa itapalapita: kiyawa ewa seselese kina:pa:. Newana sena kesale muta nokala Fipiyewi seselanase kiyewi ewa sesepa:.

3- Aputa: Pilisila kine kewa sena Akuwila ka:ko: newanapulu semetei sita:la:, Yesu Kelesoyewi nano timinisewa niyawa timiyakeye. Alake neyewi ka:ko: matanekeye. Kiyewi sa:le napolo ka:ma sela:pa:. 4Ka:tewi newa sesepita:, ka:ko: sana kulu sutetikeye. Amopela: neyewi ka:ma napolo selakeye. Yu senama tela Kelesowemi kulu hapa sena kesale sopowala ka:ma napolo selakeye. 5Ka:tewi koane+ Yesu Kelesowemi kulu hapa sena kesaleyewi Kotema kulukuluma:na:pela: kekenepela: sita:newana kiyewi sa:le napolo ima sela:pa:.

Epinitase na:nipe heneye manakeye. Ewa neyewi sosolo matanekeye. Esia peleya: emi puwano Yesuma elapose meneye ti sena amowa ewakeye. Amo fo:su sena kesale nokala Yesuma sita:pesena:pela: notoyakeye. Kiyewi sa:le napolo ema sela:pa:.

6Meli eyawa Lome sitiwemi Kelesowemi kulu hapa sena kesale epela: tima:na: sosolo hokolose kiwamopela: timiyakeye. Aluse kiyewi sa:le napolo ema sela:pa:.

7Anatoloniase Yuniase ka:ko:la neyewi sosolo matanekeye. A:ko:la newana niwa Yu senakeye. Yesu Kelesoyewi nano timinisewa niwa ninipe tipolo telakeye. Newa Kelesowemi seta: kulu hapama a:ko: puwano Kelesowemi kulu hapakeye. Apasolo walosene senayewi selese, “A:ko: sena seli napokeye,” au seyakeye. Aluse kiyewi sa:le napolo a:ma sela:pa:.

8Amepiliatase na:tewi Piseiki Yesuma himu semetei esa: matanepela: sita:nekeye. Ewa ne manakeye. Ne mananase ewa neyewi himu hapa matanekeye. Aluse kiyewi sa:le napolo ema sela:pa:.

9Ulupanase ewa niwanapulu ninipe Piseiki Yesuyewi timinisewa eyewi timiyakeye. Apula: Setekese ewala ne mana napolo enenase kiyewi sa:le napolo a:ma sela:pa:.

10Apelese, ewa Kelesoma himu semetei esa: matananase, sena nokamoke ewa ikomona kamunuse, ewa Kelesoma kamunuse himu semetei esa: elape. Elanase Keleso heneye kulu hanosene senawa ewakeye. Aluse, kiyewi sa:le napolo ema sela:pa:.

Apula: Alisitupulase koane sena kesale sala sopoke sita:newa kiyewi ka:lo napolo ima sela:pa:.

11Apula: Helotione na:ko: Yu senakeye. Kiyewi sa:le napolo ema sela:pa:.

Apula: sena semetei nowa Nasisase E koawemi sena kesale sita:newana kiyewi sa:le napolo ima sela:pa:.

12Apula: Talafina Talafosa ka:tawa Piseiki Koteyewi nano timinisewa penanose timinisenase ka:ko:la kiyewi sa:le napolo a:ma sela:pa:.

Pesese ewa Piseiki Yesuyewi nano timinisewa, penanose timinisenase ewa neyewi Kelesowemi kulu hapa ne atekeye. Aluse, kiyewi sa:le napolo ema sela:pa:.

13- Lufase ewa Keleso sena hekeya napolo senakeye. Ewala ene e ama amowana kiyewi sa:le napolo a:ma sela:pa:. Ene e ama amowa ni ama epapulakeye.

14Asinikilitasewala, Felekonewala, Hemisiwala, Patalopasewala, Hemasewala, kiwalapulu Kelesowemi kulu hapa ke ma:e ate kilipe kekenepela: Kotema wapilise sita:newana, iwa sopoke kiyewi sa:le napolo ima sela:pa:.

15Filolokasewala, Yuliawala, Neliasewala, Neliase e atewala, Olimipasewala, Kelesowemi sena kesale sopoke kekenepela: Kotema wapilise sita:newana iwa sopoke kiyewi sa:le napolo ima sela:pa:.

16Kiyewi kilipe kemi Kelesowemi himu hapawa epelese minita:pa:.

Aputa: Kelesowemi kulukulu koane sopoke peleya: weyemi kalikalila sita:neyawa kima sa:le napolo e selalo.

“Mokopo Selesene Senayewi Solo Se Tiye Miwa Ta:tapa.” Au Seyawa Wekeye

17Ne ma:ela:o, ne solo we seli ta: tiyapola: matanepa:. Kote sowa kima se tiye kinapita: kiyewi topukeye. Ta: tiyapitekiwa potapola: matanesaleko, mokopo selesene senayewi Kote hene solo amowa iya:pela:, iyewi ilipe mokopo sowa se tiye kinise kiwa alasilalakeye. Iyewi mokopo solo kinisenase sena kesale nokamoke Kelesowa iya:peyakeye. Mokopo solo kinakamokiwa Keleso sena kesale noka takalese kalikalila sitalakeye. Alake mokopo selesene senawa kiwa aloye tiye sita:latipa:. 18Mokopo selesene senayewi Piseiki Kelesoyewi timinisewa hene heneye matiminikeye. Iyewi ili matana epelese timinisekeye. Mane alusene napowa takalepela: eta: matanesema senayewi hele matanepela: ili solo amowa kulu hamonite iyewi sukulu tiye sele inise, hopo selese mokopo selesekeye. Keleso enawa kulu hanose tima:pekitise iyewi mokopo selesekeye.

19Aputa: Kote sowa kiwa ta: tiwa sena kesale sopoke topukeye. Topunase kima neyewi epelekeye. Yemiwa kiyewi Kote solo ta: ti kamona ikila sopoke kiyewi mane napolo tima:na: tima:na: mouwa takalepela: matanemita:keye. Alake, Mane olokeyatelawa eta: matanamake kepoliyetimita:keye. 20Setene penaiyawa Koteyewi komaiyemakemi toliyetiyaposakeye. Setenewa kili onatuyewi onapela: feselesewa amunuse, Koteyewi Setene ewa toliyetiyaposakeye. Aluse himu hopola elaka mouwa Kote Ene ekeye. Piseiki Yesuyewi mokopo seseleseyewi kiwa sesemita: neyewi kulukulula:la:keye.

Sena Noka Polewalapulu Ilipe Sita:ne Emiwa Lome Sitiwemi Sena Sita:newa Sa:le Napolo Selalo.

21- Timotiyewi Yesu Kelesopela: newanapulu na:nipe timiya:sela:, eyewi kima sa:le napolo e selalo, au selakeye. Lusiasewala, Yesonewala, Sosepatawala, niyewi sopoke Yu sena kima sa:le napolo e selalo au selakeye.

22Neyewi, Tetease, sawi weyamowa Pole ewamopela: momatekeye. Newala Piseiki Yesuwa himu semetei matanepela: ela:, kima sa:le napolo selakeye.

23- Keasewala kiwa sa:le napolo e selalo au selakeye. Kease newa seselese silinase, e koawemi newa elakeye. E koawemi Yesu Kelesowemi kulu hapa sena kesale kulukuluma:na:pela: kekenanakeye. Aputa: Elasatase siti weyemi takese moweni tuwatesene sena pota: elakeye. Ewala kiwa sa:le napolo e selalo, au selakeye. Apula: Kelesowemi kulu hapa sena nini ne ma:e Kotasewala kiwa sa:le napolo e selalo au selakeye. 24Nini Piseiki Yesu Kelesoyewi kiwa sopoke himuwemi mokopo sesemita: matanekeye. Henekeye.

Poleyewi Kote Unuwa Me Wapiyawa Wekeye

25Puwano ikila sopoke Koteyewi auma:na: seyawa mupapokeye. Yemiwa Yu senama tela kiyewi potapola: matanemita: hokato waiyakeye. Hokato waiyawa Yesu Kelesokeye. Yesu Kelesowa neyewi se tiye kinapita: kiyewi ta: tiyapola: heneye penanose matanemita: Koteyewi sesepesakeye. 26Mupapo kamunuse yemiwa nima Eyewi timinisene senama hokato seyakeye. Hokato selapita: Yu senama tela sopoke solo amowa matanemita: niyawa seselese se tiye kinakeye. Puwano fa:nemi sepatosene senayewi Kote pukawemi momateyawa niyawa se tiye kinakeye. Iyewi Yesu Kelesowa auma:na: seyawa se tiye kinakeye. Kote Ene kokolo kao elakeye. Eyewi E sowa niyewi se tiye miya:na:pela: niwa hamona seyakeye. Yu senama telayewi ta: tiyapola:, Yesuma himu semetei esa: matanemita:, se tiye miya:na:pela: hamona seyakeye. 27Hamone e selapita: Kote semeteikeye. Nano ketea sopoke matanesene mouwala Kote semeteikeye. Alake niwa sesemita: Eyewi Yesuwa peleya: weyemi hamona seyakeye. Alanase Kote Ene unuwa solo se wapiyakeye. Yemiwala sikapewala wapilise kao sitalaposakeye. Henekeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index