Search form

1 Korint 12:24

24be nahudhubedat gail, nahurudat sǝsa hǝn nǝvanuan lǝb̃eris gail, losuh p̃arp̃ar maien ŋai.

Be aGot esuhud p̃is nahudhubedat gail, hǝn nahudhut dattonau ke lǝsavi natideh, lovi natite.