Search form

1 Korint 9:12

12Nǝvanuan galevis lǝb̃ikad nǝdaŋan hǝn na-il-a-m̃o-an hǝn mǝttakǝtkǝta tǝban galit maienan, inor hǝn mǝtb̃ekǝtkǝta tǝban ginamit sǝhor galito!

Namtukad nǝdaŋan enan hǝn gamit boh mǝttakǝtkǝta tǝban ginamito, be namtsaus gamit hǝn mǝtb̃igole. Ao namtudaŋ b̃ur natit p̃isi hǝn asike namtb̃ip̃on gol na-kel-uri-an tovoi husur aKristo.