Search form

1 Korint 9:19

19Naut kǝmas nǝsavi slev sivan ideh, nugol gabag hǝn ginau notovi slev sinǝvanuan p̃isi hǝn nǝb̃eliv nǝvanuan isob̃ur am gǝm hǝn aKristo.