Search form

1 Korint 9:22

22Nǝboŋ nototah mai alat lǝsǝdaŋ, nogǝm sum̃an nǝsǝdaŋ, numaienan hǝn nǝb̃eliv galit gǝm hǝn aKristo. Nogǝm sum̃an nǝvanuan gail p̃isi hǝn, len nap̃isal ideh nǝb̃eliv galit gǝm hǝn aKristo hǝn b̃ilav kuv galit galevis dan nǝsaan salito.