Search form

2 Korint 1:13-14

13-14Namtsatos natideh mǝtodǝdas mǝtb̃elǝboii. Namtutos nǝsa mǝttolǝboi mǝtb̃eṽuruŋ lǝboii, mǝtb̃elǝboi sǝhoti. Ale naut kǝmas mǝttolǝboi kǝkereh hǝn ginamit gagai, nuvatvat viri ke dereh mǝtelǝboi sǝhot ginamito. Beti, len nǝboŋ siNasub̃, aYesu, dereh mǝteṽiv len ginamito len naṽide top̃itoṽ hum namttoṽiv len gamito.

15Bathut notonau lǝboi natgalen tia, a m̃o nunau utaut hǝn nǝb̃egǝm ris vǝha-ru hǝn gamito, hǝn nǝb̃evi tarhǝt samit vǝha-ru.