Search form

2 Korint 10:1

Nǝdaŋan siPol hǝn na-il-a-m̃o-an

1Ginau m̃au, aPol, nous gamit hǝn natsua. Hum ma mǝttoke nǝboŋ nototoh mai gamito nǝlogw emǝdau, nǝsavi natideh, be nǝboŋ nototoh a tut naṽide sagw idaŋ van hǝn gamito, nitos nalob̃ulat todaŋ van hǝn gamito. Be len AKristo, nǝlon tomǝdau, togol tomǝdau hǝn nǝvanuan gail,