Search form

2 Korint 11:21

21Mǝtunau ke nahurugw timassa husur namtsǝdaŋ sǝnav hǝn namttohusur naṽide en salito a? Ao!

Nusor hum notomelmel, be natideh galit lǝb̃ikad na-il-b̃uri-an hǝn lǝb̃isal suh galit hǝni, ginau am nukad na-il-b̃uri-an hǝn nǝb̃isal suh ginau hǝni.