Search form

2 Korint 11:9

9Nǝboŋ nototoh mai gamito, nǝboŋ notom̃idol, nǝsaus natideh ben gamit ideh. Husur nǝbathudud nadǝlomian lotogǝm len naut a Masetonia, loviol p̃is nǝsa notom̃idol hǝni. Nomǝtahun na-kǝtkǝta-tǝban-ginau-an tovi nauman ideh todaŋ len gamito. Nǝsaus natideh ben gamito, ale asike nigole boŋ ideh.