Search form

2 Korint 12:14

14Gagai noutaut hǝn nǝb̃egǝm hǝn gamito. Dereh tevi nagǝman na-vǝha-tor-an sagw. Ale na-kǝtkǝta-tǝban-ginau-an asike evi nauman ideh todaŋ len gamito, husur nǝsalǝŋon natit samit gail, be nolǝŋon gamito. Nokǝmaienan husur savi hǝn natǝtai b̃eum hǝn b̃ekǝtkǝta tǝban anan mai atǝman b̃ivoi, be ipat len anan mai atǝman hǝn arb̃ekǝtkǝta tǝban natǝtai b̃ivoi.