Search form

2 Korint 8:7

7Gamit mǝtopul sǝsǝhov hǝn natit p̃isi tia. Mǝtopul hǝn nadǝlomian, nasoruan, nalǝboian, nalǝŋonian hǝn mǝtb̃igol nǝsa tonor, mai na-lǝmas-buni-an len gamito togǝm len ginamito. Husur mǝttopul hǝn natgalen maienan, samteviol kinit be mǝteviol habat.