Search form

Nauman gail 20:24

24Avil nunau ke nǝmauran sagw evi ut kǝmas hǝn ginau. Nolǝŋon ŋai ke nibar nagilen nǝgaman sagw, ale um vurvur nauman Nasub̃ aYesu tolavi mai ginau, ke, nikel kot na-kel-uri-an tovoi hǝn navoian aGot toviol kǝmas hǝni.