Search form

Efesus 4:28

28Nǝvanuan vǝnvǝnah satevǝnah am, be ivoi ke teum tidaŋ, teum hǝn natit tovoi hǝn navǝlan gabag, hǝn b̃elǝboi b̃ikad natit hǝn b̃eviol hǝni mai alat lotom̃idol.