Search form

Kalatia 5:15

15Be mǝtb̃esum̃an nalipah nalilihai tohat gamit gabag, tosah pǝpas gamito, mǝtelǝlǝgau hǝn gamito hǝn asike mǝtb̃emǝdas masuṽ hǝn gamit gabag hǝn mǝtb̃imasig.