Search form

Kalatia 5:20

20nalotuan hǝn nǝlablab, na-gol-nabehi-an, nǝb̃alb̃alan, naṽitṽituhan, nǝtab̃ulolan van hǝn nǝvanuan tokad nǝsa gotolǝŋoni, nǝlol paŋpaŋ, nalǝŋonian hǝn nǝ-patpat-gaiug-sǝb̃om̃-mǝhat-an, napǝpehwan, naluṽoh gail lotopǝpehw husur nǝnauan totiltile,