Search form

Kalatia 5:22

22Be nǝboŋ aNunun aGot towol hǝn nǝmauran sidato, iṽan hǝn naṽit tomaiegai: ikad na-lǝmas-buni-an, nakemkeman, natǝm̃at, nǝ-daŋ-b̃uri-an hǝn na-toh-mǝdau-an len na-lǝŋon-isa-vǝsa-an, na-gol-na-voi-an m̃os nǝvanuan, navoian, nadǝlomian,