Search form

Kalatia 6:3

3Avan ideh b̃inau ke totibau, egǝras gai gabag, sakitin, evi ut kǝmas.