Search form

Kalatia 6:4

4Nǝvanuan tebunus kitev nakitinan husur nauman san sǝb̃on. B̃isab̃i ke b̃ivoi, satenǝnoṽ hǝn gai gabag mai avan ideh am, be elǝboi b̃eṽiv len gai gabag.