Search form

NaIpru gail 1:14

14Be aŋel gail lumabe? Lovi nanunun hǝn nauman siGot ŋai. Esǝvat galit hǝn lǝb̃evi tarhǝt silat, gai tolav kuv galit dan nǝsaan hǝn lǝb̃ikad nǝmauran vi sutuai.