Search form

NaIpru gail 13:2

2Sa-nǝlomit tiboŋboŋ hǝn mǝtb̃ehǝhaṽur hǝn nametb̃os b̃itoh lohoim samito. Nǝvanuan galevis lotogol tomaienan hǝn nametb̃os gail, lukad aŋel gail lototoh lohoim salito be lǝsalǝboii.