Search form

NaIpru gail 13:20-21

20-21AGot ita gat na-kel-gati-an topat vi sutuai len nǝda hiYesu, aMasta sidato, ale igol aYesu, tovi nab̃iltivanuan tokǝtkǝta tǝban nasipsip, ile mǝhat dan nǝmatan. AGot hǝn natǝm̃at tigol mǝtepul hǝn natit p̃isi tovoi tonor hǝn mǝtb̃igol nǝsa tolǝŋoni. Len aYesu Kristo, aGot teum len nǝmauran sidato, tigol natit p̃isi b̃ehǝhaṽur hǝni. Nǝ-sal-suhi-an hǝn nǝyalyalan san tevi tǝban aYesu Kristo vi sutuai sutuai! Ganan!

Nasoruan namǝkot

22Bathudud nadǝlomian nolǝŋon masuṽ hǝn mǝtb̃esǝsǝloŋ husur nasoruan sagw hǝn b̃igol mǝtb̃elǝŋon b̃ivoi am len nǝlomito, husur nalob̃ulat napisulan egai nototosi van hǝn gamito, ep̃itol ŋai.