Search form

NaIpru gail 13:22

Nasoruan namǝkot

22Bathudud nadǝlomian nolǝŋon masuṽ hǝn mǝtb̃esǝsǝloŋ husur nasoruan sagw hǝn b̃igol mǝtb̃elǝŋon b̃ivoi am len nǝlomito, husur nalob̃ulat napisulan egai nototosi van hǝn gamito, ep̃itol ŋai.