Search form

NaIpru gail 2:16

16Imasil ke aYesu savi tarhǝt siaŋel gail, be evi tarhǝt sinǝpasusan siApraham gail.