Search form

NaIpru gail 4:14

AYesu, ab̃iltihai tutumav toyalyal

14Imagenan, husur dattokad ab̃iltihai tutumav toyalyal, aYesu, aNatun aGot tob̃is len nǝmav, il len nǝhon aGot, datetǝgau gat nadǝlomian dattokel uri ke dattokade.