Search form

NaIpru gail 6:10

10Husur aGot inor buni. Asike nǝlon iboŋboŋ hǝn nauman samito, mai na-lǝmas-buni-an samito hǝn nahǝsan. Arumasil nǝboŋ mǝttovi tarhǝt sinǝvanuan san gail, hum mǝttogole tia, ale hum mǝttogol tabtab hǝni sal.