Search form

NaIpru gail 7

AMelkisetek ahai tutumav

1AMelkisetek eg boh evi kiŋ hǝn nab̃iltivile Salem, ale evi ahai tutumav siGot, aGot toyalyal buni. AMelkisetek ebubur mai aApraham nǝboŋ aApraham totǝlmam dan nab̃iltib̃alan tosǝhor nakiŋ tovat lan, ale eus aGot hǝn b̃ivoi hǝn aApraham. 2Ale aApraham ilav mai aMelkisetek nahudhut tosua dan tosǝŋavur hǝn natit p̃isi totariv kuv gail dan alat tob̃al mai galito.+ (Nahǝsan aMelkisetek, namilen ke, “aKiŋ hǝn nanoran,” ale husur tovi kiŋ hǝn naut a Salem, namilen ke, “aKiŋ hǝn natǝm̃at.”) 3Sǝkad na-tos-gati-an hǝn atǝman, anan, nǝvanuan ideh len nǝbathuyah san, nǝboŋ hǝn nǝpasian san o nǝmatan san.+ Esum̃an aNatun aGot; evi b̃iltihai tutumav vi sutuai.

4Mitinau nǝyalyalan siMelkisetek. Bathut nǝyalyalan siMelkisetek, aApraham, ab̃iltitǝmadit ta sutuai ilav mai aMelkisetek nahudhut tosua dan tosǝŋavur hǝn natit p̃isi tokade dan nab̃iltib̃alan. 5Ale ahai tutumav gail len nǝpasusan siLevi, nalo siMoses ikel buni ke limastariv nahudhut tosua dan tosǝŋavur hǝn natit p̃isi nǝvanuan gail lotokade, naut kǝmas lotop̃itp̃itoṽ, lotovi wawa salit gail lotopat len nǝpasusan siApraham.* 6Be aMelkisetek savi len nǝpasusan siLevi, be itariv nahudhut tosua dan tosǝŋavur tovi siApraham. Ale aApraham tokad na-kel-gati-an siGot, aMelkisetek eriŋ navoian siGot lan. 7Sǝkad nǝ-lon-uri-an ideh ke, nǝvanuan toriŋ navoian siGot len nǝvanuan tile, gai ikad nǝyalyalan sǝhor enan gai toriŋ navoian siGot lan. 8Ahai tutumav gail lototariv nahudhut tosua dan tosǝŋavur, lovi vanuan ŋai lotolǝboi lǝb̃imat. Avil aMelkisetek totariv nahudhut tosua dan tosǝŋavur, lukele ke tomaur sal. 9Nǝboŋ aApraham tolav nahudhut tosua dan tosǝŋavur mai aMelkisetek, hum ma dattolǝboi datb̃ike, nahǝmar aLevi len nǝpasusan siApraham lototariv nahudhut tosua dan tosǝŋavur, galit am lulavi mai aMelkisetek. 10Husur nǝboŋ aMelkisetek tobubur mai aApraham, lǝsǝpas aLevi sal. Be aLevi evi tosua len nǝpasusan siApraham, ale evi aApraham tolav nahudhut tosua dan tosǝŋavur mai aMelkisetek.+

11Nǝboŋ aGot tolav nalo mai alat a Israel, itabtabuh len nahǝmar aLevi hǝn lǝb̃evi ahai tutumav lǝb̃eil a m̃o hǝn nǝvanuan gail hǝn lǝb̃ehusur nalo enan. Be nauman sihai tutumav galenan sanor hǝn b̃igol nǝvanuan b̃inor len nǝhon aGot. Be nauman sihai tutumav galenan tagol nǝvanuan tanor len nǝhon aGot, imabe aGot totabtabuh len ahai tutumav tile hǝn b̃igel galito, ahai tutumav tosum̃an aMelkisetek be sasum̃an aAron len nahǝmar aLevi? 12Husur nǝboŋ tokad nagǝgelan len nǝvanuan tovi ahai tutumav gail, nalo am egǝgel. 13Husur ahai tutumav dattosor husuri, egǝm len nahǝmar tile am, ale avan ideh len nahǝmar enan saum hum ahai tutumav tǝban nǝmel tutumavan boŋ ideh. 14Husur imasil ke aMasta sidato topat len nǝpasusan seJutah, ale nǝboŋ aMoses tosor husur ahai tutumav gail, sakel natideh husur nahǝmar enan.*

AYesu esum̃an aMelkisetek

15Be gagai datolǝboii ke ahai tutumav tile am tosum̃an aMelkisetek egǝm tia. 16AYesu egǝm vi ahai tutumav, be savi husur nalo tokel ke nǝbathuyah san tonor hǝn nǝbathuyah sihai tutumav gail. Egǝm vi hai tutumav husur nǝdaŋan hǝn nǝmauran san salǝboi b̃imasig boŋ ideh, ipat vi sutuai. 17Husur natosian siGot ikel husuri ke,

“Govi hai tutumav vi sutuai,

sum̃an aMelkisetek

tovi hai tutumav ta sutuai.”*

18Imaienan datolǝboii ke, nalo ta m̃o husur ahai tutumav gail, aGot igele husur sǝdaŋ, savi tarhǝt sivan ideh. 19Husur ke, naut kǝmas dattogol husur nǝsa nalo tokele, salǝboi b̃igol datb̃inor len nǝhon aGot. Ale aGot igol nap̃isal tile am, nǝ-vatvat-viri-an tovoi buni sǝhor nalo, ale nǝ-vatvat-viri-an enan igel nalo enan. Ale len nǝ-vatvat-viri-an enan, datolǝboi datb̃egǝm pǝpadaŋ hǝn aGot.

20Nǝboŋ aGot togol nap̃isal veveu enan, ita gati len nahǝsan. Nǝboŋ togol nǝpasusan siAron lotovi ahai tutumav gail, sǝta gati len nahǝsan. 21Avil nǝboŋ togol aYesu togǝm vi ahai tutumav, aGot ita gati len nahǝsan, ike,

“Nasub̃ ita gat na-kel-gati-an len nahǝsan,

ale asike egǝgel hǝn nǝnauan san boŋ ideh, ike,

‘Govi hai tutumav vi sutuai.’”*

22Bathut nǝ-ta-gati-an hǝn na-kel-gati-an enan siGot, ipat len navǝlan aYesu m̃au hǝn b̃igol p̃is na-kel-gati-an veveu enan. Ale na-kel-gati-an veveu enan ivoi sǝhor ta m̃o aGot tokel gati mai alat a Israel.

23Datinau na-kel-gati-an ta m̃o. A m̃o ikad ahai tutumav galenan lotosob̃ur tia, husur nǝmatan salito igol nauman salit gail inoŋ. 24Avil husur aYesu tomaur vi sutuai, gai evi ahai tutumav vi sutuai. 25Imaienan, alat lotogǝm hǝn aGot len aYesu, elǝboi b̃ilav kuv kavkav hǝn galito dan nǝpanismen tonor hǝn nǝsaan salito. Husur aYesu imaur vi sutuai hǝn b̃isor salito len nǝhon aGot.

26AYesu m̃au evi ab̃iltihai tutumav tonor hǝn gidato, husur itoh a tut dan nǝsaan hum aGot tohǝhaṽur hǝni, sǝkad natideh tosa lan, iveveu, nǝsaan ideh sagol sab̃iŋb̃iŋal. Etile dan nǝvanuan nǝsaan gail, imakuv dan galito, ale aGot eputsani vi mǝhat sǝhor nǝmav. 27Gai sahum ab̃iltihai tutumav tile gail. Akis lotutumav hǝn narivatvat sil nǝsaan salito, beti a tahw, lotutumav sil nǝsaan sinǝvanuan gail. Be aYesu etutumav hǝn gai hǝn b̃ilav kuv nǝvanuan gail p̃isi dan nǝpanismen sil nǝsaan salito. Igol vǝha-sua hǝni ŋai. Ale nǝboŋ totutumav hǝn gai gabag natutumavan enan ikabut gol p̃is nǝsaan.* 28Nalo siMoses itabtabuh len ahai tutumav gail lǝsǝdaŋ husur lotovi vanuan tin, lugol nǝsaan. Be na-kel-gati-an aGot tota gati len nahǝsan egǝm a tahw len nalo, itabtabuh len aYesu, aNatun, nǝsaan tob̃uer lan, tovi ahai tutumav vi sutuai.