Search form

NaIpru gail 7:11

11Nǝboŋ aGot tolav nalo mai alat a Israel, itabtabuh len nahǝmar aLevi hǝn lǝb̃evi ahai tutumav lǝb̃eil a m̃o hǝn nǝvanuan gail hǝn lǝb̃ehusur nalo enan. Be nauman sihai tutumav galenan sanor hǝn b̃igol nǝvanuan b̃inor len nǝhon aGot. Be nauman sihai tutumav galenan tagol nǝvanuan tanor len nǝhon aGot, imabe aGot totabtabuh len ahai tutumav tile hǝn b̃igel galito, ahai tutumav tosum̃an aMelkisetek be sasum̃an aAron len nahǝmar aLevi?