Search form

NaIpru gail 7:24

24Avil husur aYesu tomaur vi sutuai, gai evi ahai tutumav vi sutuai.