Search form

NaIpru gail 8

Ab̃iltihai tutumav hǝn na-kel-gati-an veveu

1Namilen nǝsa namttokele imaiegai ke: datukad ab̃iltihai tutumav sua tonor hum notokele. Ebǝtah tia len nǝtarhǝt nǝmatu hǝn nab̃iltihai bǝtbǝtah seKiŋ len nǝmav.* 2Eum ei len naut tolo len nǝmav, naim nǝtap̃olen kitin hǝn nalotuan Nasub̃ aGot toum hǝni, nǝvanuan saum hǝni.

3Ahai tutumav p̃isi, aGot itabtabuh len galito hǝn lǝb̃eviol hǝn naviolan gail maii, ale hǝn lǝb̃etutumav van hǝni. Len naṽide tomaienan, imasil ke ab̃iltihai tutumav sidat m̃au, gai am ikad natsua hǝn b̃etutumav hǝni. 4Gai tatoh gegai len navile a pan, asike tavi ahai tutumav, husur ikad nǝvanuan gail tia lototutumav hǝn naviolan gail van hǝn aGot hum nalo tokel buni. 5Ahai tutumav galenan lugol nauman salito len naim nalotuan tovi natǝtoṽan mai nǝnahǝnah hǝn nǝsa tohum topat len nǝmav. Husur enan, nǝboŋ aMoses pǝpadaŋ hǝn b̃eum hǝn naim nǝtap̃olen, aGot ikel nalǝlǝgauan maii ke, “Gigol vahvahur natit p̃isi tinor husur nǝplan notoṽusan gaiug hǝni tia len naṽehuh.”* 6Be gagai, aYesu, ab̃iltihai tutumav sidato, ikad nauman tovoi buni sǝhor nauman sihai tutumav gail ta m̃o. Len naṽide tomaienan, na-kel-gati-an toil gǝgat len aYesu, ivoi buni sǝhor na-kel-gati-an tovi nalo ta m̃o. Husur na-kel-gati-an veveu enan eil gǝgat len nasoruan tovoi sǝhor ta m̃o.

7Husur na-kel-gati-an ta m̃o tǝhau, na-kel-gati-an veveu asike tagele.* 8Be aGot ikel ur nǝsaban len nǝvanuan seIsrael gail ike,

“Len nǝboŋ b̃egǝmai,

dereh nita gat na-kel-gati-an veveu

notokel mai nǝvanuan naut a Israel mai a Jutah.

9Asike ehum na-kel-gati-an

notokel gati mai atǝmalit ta sutuai,

nǝboŋ nototǝgau navǝlalito,

hǝn nǝb̃esǝhar galito dan naut a Ijip.

Bathut lǝsatǝgau gat na-kel-gati-an sagw ta m̃o,

imaienan nǝlogw ib̃ov hǝn galito.”

10Ale ginau Nasub̃ aGot nekǝmaiegai ke,

“Len nǝboŋ b̃egǝmai,

dereh nita gat na-kel-gati-an egai

nikele mai nǝvanuan naut a Israel ke:

Dereh neriŋ nalo sagw gail len nǝnauan salito,

ale nitos gat gail len nǝlolito.

Dereh nevi aGot salito,

ale levi vanuan sagw gail.

11Ale asike lupar lǝboian len ginau,

hǝn nǝvanuan b̃eṽusan avan tile totoh pǝpadaŋ hǝni,

o hǝn nǝvanuan b̃eṽusan aṽan am ke,

‘Gelǝboi Nasub̃ aGot!’

Husur nǝvanuan p̃isi dereh lelǝboi ginau,

alat lotovi ut kǝmas mai nǝvanuan totibau, galit p̃isi.

12Husur dereh nerub̃at galit dan nǝsaan salito,

ale asike nunau tǝlmam hǝn nǝsaan salit gail boŋ ideh am.”*

13Nǝboŋ aGot tokis na-kel-gati-an egai hǝn “na-kel-gati-an veveu,” igel na-kel-gati-an ta m̃o gol tovi ut kǝmas. Namilen ke, natit tovi ut kǝmas, togǝm matu, asike idareh, teb̃uer.