Search form

Jon 12:36

36Nǝboŋ mǝttokad nam̃ial sal, mǝteriŋ nǝlomit lan, hǝn mǝtb̃egǝm vi anatun nam̃ial.”

Nadǝlomian eb̃uer len nǝvanuan gail

Nǝboŋ aYesu tokǝmaienan tonoŋ, evi tut, esusuan gai dan galito.