Search form

Jut 1:23

23Lav kuv nǝvanuan tile gail, sab̃ul galit dan nǝhab hǝn nǝpanismen. Ikad nǝvanuan tile gail am, nǝlomit titaŋis galito, be mǝtelǝlǝgau hǝn gamit hǝn asike nǝsaan salit lǝb̃idos gamito, mǝtemǝtahw hǝn asike mǝtb̃elis gamit len nǝsaan salito.