Search form

Jut 1:3

Ahai p̃usan gǝgǝras gail

3Gamit notolǝmas bun gamit p̃isi, nolǝŋon masuṽ hǝn nǝb̃itos nalob̃ulat van hǝn gamito husur nǝ-lav-kuvi-an dan nǝsaan gidat p̃isi dattokade. Be nunau ke nimastosi van hǝn gamito husur natsual am hǝn mǝtb̃ehisi habat hǝn mǝtb̃etǝgau gat nap̃usanan hǝn nadǝlomian sidato. Nap̃usanan galenan, aGot eviol vǝha-sua hǝni ŋai mai nǝvanuan san gail.