Search form

Luk 20:3

3Isor var galit ke, “Neus gamit hǝn nausian sua bai. Kel mai ginau,