Search form

Luk 3:1

Na-kel-uri-an siJon

(Mat 3.1-12; Mak 1.1-8; Jon 1.19-28)

1Len nasihau tosǝŋavur pisan erim seTiperius tovi Sisa hǝn naut a Rom, nǝboŋ aPontius Pilate tovi gavna hǝn naprovens Jutea, nǝboŋ aHerot Antipas tovi vanuan totibau hǝn naut a Kalili, mai aṽan, nahǝsan aFilip tovi vanuan totibau hǝn naut a Iturea mai a Trakonitis, mai aLisanias tovi vanuan totibau hǝn naut a Apilin,