Search form

Luk 5:7

7Imagenan lob̃ilival van hǝn alat lotosuh len nab̃ot togon hǝn lǝb̃egǝm susupah hǝni mai galito. Logǝm, usan nab̃ot gǝlar p̃isi aropul vǝtah bǝhbǝhw!