Search form

Mak 11:25-26

25-26Ale nǝboŋ mǝttoil, mǝttosor tuṽ, natideh avan ideh togol tosa hǝn gamito, mǝterub̃ati dani, hǝn aTǝmamito len nǝmav b̃erub̃at nǝsaan samit am.”

Nǝdaŋan hǝn na-il-a-m̃o-an siYesu

(Mat 21.23-27; Luk 20.1-8)

27Nǝboŋ aYesu mai ahai susur gail lotobar naut a Jerusalem tǝtas, aYesu iyaryar len naholǝvat todar vis naim siGot. Ale ab̃iltihai tutumav gail, ahai p̃usan gail hǝn nalo mai alat lotoil a m̃o hǝn nǝvanuan gail logǝm hǝni.