Search form

Mak 12:17

17Beti aYesu ikel mai galit ke, “Lav mai aSisa nǝsa tovi seSisa ale lav mai aGot nǝsa tovi siGot.”

Nǝboŋ lotosǝsǝloŋ hǝni, lup̃aŋ habat len na-sor-vari-an san.