Search form

Mattiu 5:14

14“Gamit mǝtohum nam̃ial m̃os navile a pan. Nab̃iltivile topat mǝhat len naṽehuh edǝdas b̃esusuah. Nǝvanuan p̃isi lolǝboi lǝb̃erisi.