Search form

Filippi 1:18

18Be savi natideh! Ivoi ŋai ke len nap̃isal p̃isi, naut kǝmas nagǝgǝrasan o nakitinan len nǝlolito, lukel ur aKristo. Ale husur enan nukemkem.

Dereh nikemkem tabtab,